Wójt Gminy Rogóźno z absolutorium i wotum zaufania.


28 czerwca br. odbyła się XXXVIII sesja Rady Gminy Rogóźno, będąca sesją absolutoryjną.

Sesja absolutoryjna jest oprócz sesji budżetowej, najważniejszą sesją w roku. Pozwala na ostateczne rozliczenie wykonania budżetu za rok poprzedni pod względem legalności,  rzetelności i kompletności realizacji zaplanowanych w nim zadań. Absolutorium to jeden z najistotniejszych ustawowych środków kontroli, ocenia pracę organu wykonawczego w zakresie działalności finansowej.

Jednym z głównych punktów obrad było głosowanie nad udzieleniem dla Wójta Gminy Rogóźno Krzysztofa Polesiaka wotum zaufania oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok.

Rada Gminy zapoznała się z treścią uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszcz opiniującą pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu, po czym zatwierdziła sprawozdanie finansowe.

Rada Gminy większością głosów udzieliła Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Rogóźno za 2021 rok.