Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów.

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa narzucającymi samorządom obowiązek przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników, w kwietniu br. rozpocznie się proces weryfikacji faktycznego posiadania kompostowników i kompostowania w nim bioodpadów. Weryfikacja będzie dotyczyła wyłącznie mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i którzy z tego tytułu uzyskują ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rogóźno dokonają przeglądu stanu faktycznego oraz prawidłowości zagospodarowania bioodpadów, na podstawie którego zostanie sporządzony protokół.

W załączeniu przekazujemy do zapoznania się z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego Dział II Rozdział 7 (strony 12-13) mówi o warunkach technicznych jakie powinny spełniać kompostowniki.

Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, a który:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości
na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza się w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym ujawniono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – pobierz