Odbiór nieczystości ciekłych


Kontrola kompostowników przydomowych oraz kompostowania w nich bioodpadów.

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa narzucającymi samorządom obowiązek przeprowadzania kontroli przydomowych kompostowników, w kwietniu br. rozpocznie się proces weryfikacji faktycznego posiadania kompostowników i kompostowania w nim bioodpadów. Weryfikacja będzie dotyczyła wyłącznie mieszkańców, którzy zadeklarowali posiadanie kompostownika i którzy z tego tytułu uzyskują ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami.

Upoważnieni pracownicy Urzędu Gminy Rogóźno dokonają przeglądu stanu faktycznego oraz prawidłowości zagospodarowania bioodpadów, na podstawie którego zostanie sporządzony protokół.

W załączeniu przekazujemy do zapoznania się z Obwieszczeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju, którego Dział II Rozdział 7 (strony 12-13) mówi o warunkach technicznych jakie powinny spełniać kompostowniki.

Właścicielowi nieruchomości, korzystającemu ze zwolnienia z tytułu kompostowania bioodpadów, a który:
1) nie posiada kompostownika przydomowego;
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym;
3) uniemożliwia upoważnionej osobie dokonania oględzin nieruchomości
na podstawie art. 6k ust. 4b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdza się w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od pierwszego dnia miesiąca, w którym ujawniono wystąpienie co najmniej jednej z w/w przesłanek.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. Kompostowania bioodpadów, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju – pobierz

 


Ważny komunikat w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 tj.) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rogóźno. Informujemy również, że zgodnie przepisami tejże ustawy, samorząd jest zobligowany do przeprowadzania kontroli posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej. Za brak posiadania umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Mając na uwadze ustawowy obowiązek w najbliższym czasie rozpocznie się wśród mieszkańców naszej gminy weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Właściciel nieruchomości zobligowany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku (https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/928905/Uchwala-XLIV_281_2023) oraz przedstawiamy w załączeniu wykaz udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Rogóźno.

Prosimy również Państwa o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rogóźnie Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych w terminie do 31 maja 2023 r. Pozyskane informacje posłużą do wypełniania przez Gminę obowiązku sprawozdawczego.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych – kliknij i pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno – uchwała Rady Gminy 28 lutego 2023 r. – kliknij i pobierz

Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników na terenie Gminy Rogóźno – kliknij i pobierz

 

 


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na 2023 rok

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna  posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

UWAGA!! Dotacja może być udzielona tylko raz dla danej nieruchomości.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż.

WAŻNE !! Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Rogóźno;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia na budowę.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od wskazanej w umowie daty zakończenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz  z załączonymi dokumentami:

 • dowodami zakupu materiałów i usług (faktury VAT lub rachunki) wraz z dowodami zapłaty
  za faktury/rachunki;
 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

Oświadczenie

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o oczyszczalni

Wniosek o uruchomienie dotacji

Zgłoszenie wykonania oczyszczalni


Dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Ogólne zasady udzielania dotacji na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Dotację na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, może uzyskać osoba fizyczna  posiadająca tytuł prawny do nieruchomości, na której ma zostać wybudowana przydomowa oczyszczalnia ścieków. W przypadku gdy tytuł prawny do nieruchomości przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, Wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków nie dotyczy terenów, na których istnieje techniczna możliwość podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacji.

Dotacja może być udzielona tylko raz dla danej nieruchomości.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 4 000 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wydatki poniesione na urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy oraz koszty poniesione na montaż.

Dofinansowaniu nie podlegają:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia umowy z Gminą Rogóźno;
 • koszty zakupu pojedynczych elementów (urządzeń) składających się na przydomową oczyszczalnię ścieków;
 • koszty sporządzonej dokumentacji oraz uzyskania wymaganych decyzji i pozwoleń administracyjnych przewidzianych przepisami prawa;
 • koszty robocizny wykonanej we własnym zakresie przez Wnioskodawcę;

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie.
W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do nieruchomości;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • kopię dokumentów wymaganych do rozpoczęcia budowy tj. zgłoszenie zamiaru wykonania robót budowlanych do właściwego organu wraz z potwierdzeniem, że nie wniósł on sprzeciwu wobec zgłoszonego zamiaru wykonania robót budowlanych lub prawomocnego pozwolenia
  na budowę.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od wskazanej w umowie daty zakończenia przedsięwzięcia, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz  z załączonymi dokumentami:

 • dowodami zakupu materiałów i usług (faktury VAT lub rachunki) wraz z dowodami zapłaty
  za faktury/rachunki;
 • zgłoszenie wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków;
 • geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

 


OBOWIĄZUJĄCE UREGULOWANIA W ZAKRESIE GROMADZENIA I POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

 • Każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem i odpowietrzenie.

 • Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Rogóźno (wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej gminy – w zakładce – Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Odbiór nieczystości ciekłych).

 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

 • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania , a w razie kontroli do okazania dowodów zapłaty (faktur, rachunków) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych .

 • Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego urządzenia. Zgłoszenie służyć będzie ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy.

Druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16. Wypełnione druki należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres info@rogozno.ug.gov.pl

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.