Agrochemiczna obsługa rolnictwa – badania gleb


Gmina Rogóźno od wielu lat współpracuje z Okręgową Stacją Chemiczno – Rolniczą w Bydgoszczy dofinansowując badania próbek glebowych gruntów .

Współpraca oraz realizacja badania gleb obejmuje :

– badanie zasobności gleb na rzecz doradztwa nawozowego w gospodarstwach

indywidualnych ,

– monitoring azotowy ,

– szkolenia rolnicze ,

– instruktaże nawozowe ,

– analiza wykonanych wyników ,

– wyznaczenie ONW ( monitoring ) na lata 2014 – 2020 ,

– badanie zawartości węgla organicznego w glebie .

Zgodnie z zawartą umową , badaniem objęte są grunty położone na terenie gminy Rogóźno, sukcesywnie sołectwami lub w miarę potrzeb , po uzgodnieniu z agrochemikiem Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Bydgoszczy pracującym na terenie rejonu grudziądzkiego .