Informacje odpady


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Gmina Rogóźno zawiadamia, że z dniem 1 sierpnia 2023 r. ulegają zmianie stawki opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych i będą wynosić odpowiednio:

 • 28,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
 • 27,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny w przypadku posiadania własnego kompostownika,
 • 84,00 zł miesięcznie opłaty podwyższonej od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku gromadzenia odpadów w sposób selektywny.

 


Informacja o wywozie odpadów komunalnych

PODPISANIE UMOWY NA ODBIÓR ODPADÓW
KOMUNALNYCH W GMINIE ROGÓŹNO

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że dnia 07 lipca 2023 r. została podpisana umowa na usługę
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rogóźno, która będzie
obowiązywać do 30 czerwca 2024 r. Jej wykonawcą, w wyniku przeprowadzonego postępowania
publicznego, został Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Wiesław Menard.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na II półrocze 2023
roku.

Informujemy również, że najbliższy odbiór odpadów zmieszanych oraz biodegradowalnych
odbędzie się w następujących terminach:

10.07.2023 r.: Rogóźno, RogóźnoZamek nieruchomości wielolokalowe, Jamy nieruchomości
wielolokalowe, Zarośle nieruchomości wielolokalowe

11.07.2023 r.: Białochowo, RogóźnoZamek, Kłódka, Sobótka

17.07.2023 r.: Budy, Gubiny, Jamy, Skurgwy, Zarośle

18.07.2023 r.: Bukowiec, Szembruczek, Szembruk

Jednocześnie zapraszamy wszystkich Mieszkańców Gminy Rogóźno do pobrania i zainstalowania
prostej oraz przyjaznej użytkownikowi aplikacji mobilnej „Kiedy śmieci”, która posiada kilka funkcji,
ale jedno zadanie poinformować Mieszkańców o zbliżającym się odbiorze odpadów.

WIELKA ZBIÓRKA ELEKTROODPADÓW!

Karat Recykling S.A.

przeprowadzają

WIELKĄ ZBIÓRKĘ ELEKTROODPADÓW!

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego odbędzie się w dniu

17.06.2023 (sobota) w godzinach 8:00-14:30 na parkingu przy budynku Urzędu Gminy Rogóźno

W zamian za oddanie odpadu – darmowa sadzonka roślin

Odbieramy z Państwa domów / szkół elektroodpady bezpłatnie

„Zadbaj o środowisko razem z nami”!

Telefon do biura: 519 812 808

Telefon do kierowcy odbierającego odpady: 535 864 675

PLAKAT – Zbiórka odpadów


Nabór formularzy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Rogóźno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Rogóźno.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania przez gminę Rogóźno dotacji na ten cel.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Rogóźno, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag o wypełnienie i złożenie załączonego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis do dnia 17 marca 2023 roku.

Formularz i oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Utylizacją i unieszkodliwieniem w/w odpadów dostarczonych przez rolników do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Rogóźno zajmie się specjalistyczna firma wyłoniona w drodze postępowania.

 

FORMULARZ FOLIE ROLNICZE – KLIKNIJ I POBIERZ

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – KLIKNIJ I POBIERZ

 

Drogi rolniku!
W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania należy pamiętać że:
– dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów do miejsca wskazanego przez gminę;
– kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa Wnioskodawcy (rolnika);
– w przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku a ilością rzeczywistej masy odpadów w dniu odbioru, różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz odpadów Wnioskodawca (rolnik);
– do zapłaty równowartości podatku VAT (8%) będzie zobowiązany Wnioskodawca (rolnik);
– maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500,00 zł netto do tony odebranych odpadów. W przypadku wyłonienia Wykonawcy, którego oferta będzie droższa niż kwota dofinansowania, różnicę będzie zobowiązany pokryć Wnioskodawca (rolnik).

UWAGA!!
NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY ROGÓŹNO. ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM FINANSOWANIA.

 


Zbiórka odpadów wielkogabarytowych

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że na terenie Gminy Rogóźno w dniach:

 • 4 marca (sobota) 2023 roku w miejscowościach: Budy, Jamy, Gubiny, Skurgwy, Zarośle,
 • 11 marzec (sobota) 2023 roku w miejscowościach: Rogóźno-Zamek, Rogóźno, Białochowo.
 • 18 marzec (sobota) 2023 roku w miejscowościach: Bukowiec, Szembruk, Szembruczek, Sobótka, Kłódka.

odbędzie się zbiórka odpadów wielkogabarytowych.

Szczegóły dostępne są w załącznikach.

04.03.2023 r. – Budy, Jamy, Gubiny, Skurgwy, Zarośle,

11.03.2023 r. – Rogóźno-Zamek, Rogóźno, Białochowo.

18.03.2023 r. – Bukowiec, Szembruk, Szembruczek, Sobótka, Kłódka.

 


Rusza nabór wniosków o dofinansowanie kosztów do wymiany pieca na 2023 rok

Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji na dofinansowanie do wymiany pieca.

Ogólne zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno

Dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza może uzyskać podmiot posiadający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Rogóźno. W przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dotacja udzielana jest na wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na:

 • kotły gazowe;
 • kotły elektryczne;
 • kotły olejowe;
 • pompy ciepła;
 • kotły na paliwo stałe, w tym kotły na biomasę, umożliwiające wyłącznie automatyczne podanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nie posiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5. Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem zgodności  wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac realizowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rogóźno, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, obejmujących:

 • demontaż starego źródła ogrzewania;
 • zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;
 • zakup i montaż wkładu kominowego.

Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

Celem dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowania możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek lub lokal mieszkalny pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło wyłącznie celom mieszkaniowym.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/lokalu na ciepło.

WAŻNE!! Nie przyznaje się dotacji na:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia z Gminą Rogóźno umowy;
 • zakup przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku lub lokalu;
 • wykonanie prac projektowych;
 • przedsięwzięcia realizowane w budynkach lub lokalach użytkowych, w budynkach w całości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy;
 • zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł olejowy.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia wskazanej w umowie, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz z następującymi dokumentami:

  • fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem i montażem nowego źródła ciepła wraz z dowodami zapłaty za faktury/rachunki;
  • kopię dokumentu, o którym mowa w § 1, ust.1, pkt 5 regulaminu udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno;
  • oświadczenia wykonawcy o zamontowaniu nowego źródła ciepła;
  • zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy;
  • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.

Oświadczenie właściciela

Oświadczenie współwłaściciele

Wniosek o przyznanie dotacji

Wniosek o uruchomienie dotacji


Harmonogram wywozu odpadów komunalnych I półrocze 2023 r.

Poniżej przedstawiamy Państwu harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na I półrocze 2023 roku.

Jednocześnie zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Rogóźno do pobierania i instalowania, prostej i przyjaznej Użytkownikowi aplikacji mobilnej ” Kiedy śmieci”, która posiada kilka funkcji, ale jedno zadanie – poinformować o zbliżającym się odbiorze odpadów.

Więcej informacji https://kiedysmieci.info/