Azbest


Program „Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów azbestowych z terenu gminy Rogóźno”

Rusza tegoroczny program „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rogóźno”. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy w obecności Marzeny Halika – Skarbnika podpisał umowę z firmą ECO POL Sp. z o.o., ul. Dworcowa 9, 86-120 Pruszcz na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2023 roku”. Wartość umowy opiewa na kwotę ponad 24,7 tyś. zł i jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 18,5 tyś. zł (ponad 75% wartości inwestycji). W ramach programu, który potrwa do połowy października br., szkodliwy azbest zostanie usunięty i zutylizowany z 13 posesji znajdujących się na terenie gminy.


Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

Gmina Rogóźno mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.:

Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:

  • pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
  • warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
  • mieszkańcy Gminy Rogóźno poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
  • informację na stronie internetowej urzędu
  • informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację
z natury.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.


Uwaga, odbędzie się inwentaryzacja budynków zawierających azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414.

Gmina Rogóźno mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:
• pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
• warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
• mieszkańcy Gminy Rogóźno poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
– informację na stronie internetowej urzędu,
– informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pod numerem 56 / 46 884 94.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 


Rusza nabór składania wniosków na utylizację azbestu.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez Gminę dotacji na utylizację azbestu w 2023 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest lecz nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest
lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2023 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2023 roku.

O przyznaniu pomocy decyduje kolejność wpływu kompletnego wniosku. Gmina Rogóźno zastrzega sobie możliwość przyznania dofinansowania wyłącznie na wniosku, których kwoty nie przekroczą puli środków przeznaczonych na ten cel.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.


Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest.

Do 15 listopada 2022 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa będzie przyjmować wnioski o przyznanie pomocy na wymianę azbestowych pokryć dachowych. Ważne, że takie dachy muszą się znajdować na budynkach służących do produkcji rolniczej. Maksymalna powierzchnia, do której rolnikom przysługuje wsparcie, wynosi 500 m2, a stawka pomocy to 40 zł/m2.

Szczegóły dostępne na stronie internetowej:
Wymiana w gospodarstwach rolnych pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest

 


Rusza tegoroczny program „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rogóźno”.

Rusza tegoroczny program „Usuwania i unieszkodliwiania wyrobów azbestowych z terenu gminy Rogóźno”. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy w obecności Marzeny Halika – Skarbnika podpisał umowę z firmą PRO-EKO SERWIS SP. z o.o. z Bierzewic na zadanie pn. „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rogóźno w 2022 roku”. Wartość umowy opiewa na kwotę ponad 22,3 tyś. zł i jest dofinansowana przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu w wysokości 20,0 tyś zł (ponad 90% wartości inwestycji). W ramach programu, który potrwa do połowy października br., szkodliwy azbest zostanie usunięty i zutylizowany z 14 posesji znajdujących się na terenie gminy.

 


Pozyskaj dofinansowanie na utylizację azbestu.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2021 roku. Dotacja udzielana jest
w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 700 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiór w/w wyrobów. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach lipiec – październik 2021 r.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w Biurze Obsługi Mieszkańca w terminie do 18 czerwca 2021 roku.

Druki wniosków dostępne są w Urzędzie Gminy Rogóźno i na stronie internetowej www.rogozno.ug.gov.pl

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 56 / 46 870 25 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl.

 

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK AZBEST 2021 ROK – pobierz

OŚWIADCZENIE AZBEST 2021 ROK – pobierz

 


Inwentaryzacja azbestu na terenie Gminy Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że najbliższych tygodniach na terenie Gminy Rogóźno zostanie przeprowadzona inwentaryzacja azbestu oraz wyrobów zawierających azbest. Inwentaryzację na terenie Gminy przeprowadzą pracownicy firmy EKOLOG Sp. z o.o. z Poznania. Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o pomoc pracownikom ww. firmy podczas wykonywanych prac.