Rolnictwo i ochrona środowiska


Rolnicy z Gminy Rogóźno zwyciężyli w powiatowym szczeblu XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2023!!!

Dziś w Starostwie Powiatowym odbył się powiatowy szczebel XXXIII OLIMPIADY WIEDZY ROLNICZEJ 2023 organizowanej przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Olimpiada organizowana jest dla rolników w wieku od 18 do 40 lat z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.
Dzięki udziałowi w Olimpiadzie wszyscy uczestnicy poszerzą wiedzę na temat innowacyjnych technologii produkcji roślinnej i zwierzęcej, norm i wymogów wzajemnej zgodności, w tym dobrostanu zwierząt, bioasekuracji w gospodarstwach rolnych, działań mających na celu ograniczenie zanieczyszczenia azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych, zasad dobrej praktyki rolniczej, zasad integrowanej ochrony roślin, zasad integrowanej produkcji oraz innych standardów jakościowych, zasad adaptacji do zmian klimatu na poziomie gospodarstwa, dziedzictwa kulturowego, w tym kulinarnego regionów, turystyki i agroturystyki na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pozarolniczych funkcji wsi, co przyczyni się do zwiększenia udziału we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Jednym ze sponsorów tego przedsięwzięcia jest Gmina Rogóźno.

Miło nam poinformować, że całe podium „zgarnęli” rolnicy z Gminy Rogóźno, a wręczenia nagród dokonał m.in. Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy:

1 miejsce – Piotr Pawłowski
2 miejsce – Maciej Sieroń
3 miejsce – Mateusz Omieczyński

Serdeczne gratulacje.

 


Zapraszamy na szkolenie pn. „Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

zaprasza na szkolenie pn.

„Premie dla młodych rolników – zasady udzielania pomocy”

które odbędzie się 18 sierpnia 2023 r. o godz. 10:00

Szkolenie hybrydowe
– online oraz stacjonarne w Minikowie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego.

Bezpośredni link do rejestracji dla uczestników:
https://kpodr.clickmeeting.com/premie-dla-mlodych-rolnikow-zasady-udzielania-pomocy

 

Program:
• Dofinansowanie dla młodych rolników w naborze 2023 w ramach Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027
• Nabór wniosków i wysokość wsparcia
• Kryteria dostępu
• Zobowiązania beneficjenta wynikające z biznesplanu

 

Szkolenie poprowadzi:

Łukasz Piotrowski
Główny specjalista ds. ekonomiki

 

Osoba do kontaktu:                                                                    

Radzisława Cabała-Bratyszewska
tel. 52 386 72 32
e-mail:  radzislawa.cabala@kpodr.pl

 


Trwa nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

Uwaga rolnicy!!!

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2023 r. trwa nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

  • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l na 1 ha użytków rolnych i 40 l na 1 DJP bydła;
  • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu przysługującego w 2023 r w ilości 4 l na 1 szt. świń oraz 40 l na 1 DJP owiec, kóz i koni.

Stawka zwrotu podatku wynosi:

  • 2 zł [1]/ 1 l zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;
  • 1,20 zł/ 1 l zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owieckóz do wniosku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje za 2022 r. o liczbie świń lub liczbie dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec i kóz.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni do wniosku w 2023 r. dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej liczbie DJP koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do siedziby stada tego producenta, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy (patrz poniżej tabela nr 1), pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania dla każdego rolnika:

Wniosek o zwrot akcyzy – pobierz

Oświadczenie składane przez rolnika – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pobierz

Załącznik do wniosku zestawienie faktur – pobierz

Dokumenty do pobrania dla posiadacza świń, owiec, kóz i koni:

Wniosek w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni – pobierz

Dodatkowe oświadczenie dla posiadacza koni:

Oświadczenie dla posiadacza koni – pobierz

 

Tabela nr 1

Współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na dużej jednostki przeliczeniowe:

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczenia sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe
Konie ras dużych
Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat 1,2
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat 1
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,8
Źrebaki powyżej 6.miesiąca do 1 roku 0,5
Źrebięta do 6. miesiąca 0,3
Konie ras małych
Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat 0,6
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat 0,5
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,35
Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku 0,2
Źrebięta do 6. miesiąca 0,12

 

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł / 1 l oleju napędowego

 


Susza rolnicza 2023.

 

INFORMACJA DLA ROLNIKÓW
Susza rolnicza 2023

 

Urząd Gminy Rogóźno, z uwagi na potwierdzenie przez System Monitoringu Suszy Rolniczej wystąpienie zagrożenia suszą na terenie całego województwa kujawsko-pomorskiego, przypomina że istnieje możliwość zgłaszania przez producentów rolnych strat spowodowanych tym niekorzystnym zjawiskiem w swoich gospodarstwach rolnych.

Szacowanie szkód zaistniałych w wyniku suszy jak miało to miejsce od 2020 r. odbywa się za pośrednictwem publicznej aplikacji „zgłoś szkodę rolniczą” pod adresem strony internetowej https://aplikacje.gov.pl/app/susza, i pozostanie podstawowym i obligatoryjnym narzędziem do szacowania szkód powstałych w wyniku suszy, aplikacja ma zacząć działać około 20 lipca 2023 r.

Producent rolny jeżeli będzie chciał zgłosić szkodę ma obowiązek złożenia wniosku o szacowanie szkód powstałych w gospodarstwie rolnym w wyniku suszy poprzez wyżej wymienioną aplikację.

Zgłaszanie szkody jest warunkiem koniecznym do uzyskania protokołu elektronicznego z oszacowania strat.

Jeżeli producent rolny będzie chciał, aby oszacowania szkód dokonała komisja Gminna powołana przez Wojewodę po wcześniejszym zgłoszeniu szkody przez aplikacjęwówczas powinien to zgłosić w Urzędzie Gminy Rogóźno w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody.

W przypadku gdy rolnik złoży wniosek w aplikacji, a komisja nie oszacuje szkód, to rolnik otrzyma protokół w wersji elektronicznej.

Urząd Gminy Rogóźno wystąpił do Wojewody o utworzenie komisji Gminnej ds. szacowania strat.

Praca komisji i szacowanie przez nią strat jest możliwe tylko wtedy, gdy rolnik wcześniej zgłosi szkodę przez aplikację. Wnioski do komisji będzie można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno w godzinach pracy Urzędu, o konkretnych terminach będziemy informować na bieżąco.

Link do tabeli przedstawiającej zagrożenie wystąpienia suszy w poszczególnych uprawach dla Gminy Rogóźno:

https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2023,0406052/

 

 

Wójt Gminy Rogóźno

Krzysztof Polesiak

 

 

 

 


Uwaga, odbędzie się inwentaryzacja budynków zawierających azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414.

Gmina Rogóźno mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:
• pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
• warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
• mieszkańcy Gminy Rogóźno poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
– informację na stronie internetowej urzędu,
– informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pod numerem 56 / 46 884 94.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 


Ważny komunikat w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 tj.) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rogóźno. Informujemy również, że zgodnie przepisami tejże ustawy, samorząd jest zobligowany do przeprowadzania kontroli posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej. Za brak posiadania umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Mając na uwadze ustawowy obowiązek w najbliższym czasie rozpocznie się wśród mieszkańców naszej gminy weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Właściciel nieruchomości zobligowany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku (https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/928905/Uchwala-XLIV_281_2023) oraz przedstawiamy w załączeniu wykaz udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Rogóźno.

Prosimy również Państwa o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rogóźnie Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych w terminie do 31 maja 2023 r. Pozyskane informacje posłużą do wypełniania przez Gminę obowiązku sprawozdawczego.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych – kliknij i pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno – uchwała Rady Gminy 28 lutego 2023 r. – kliknij i pobierz

Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników na terenie Gminy Rogóźno – kliknij i pobierz

 

 


Nabór formularzy na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

W związku z możliwością uzyskania przez Gminę Rogóźno dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na zadanie z zakresu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” przeprowadzona zostanie inwentaryzacja ilości odpadów znajdujących się na terenie gminy Rogóźno.

Na podstawie uzyskanych informacji zostanie przeprowadzona analiza możliwości pozyskania przez gminę Rogóźno dotacji na ten cel.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą do rolników z terenu gminy Rogóźno, którzy posiadają odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag o wypełnienie i złożenie załączonego formularza zgłoszeniowego wraz z oświadczeniem o pomocy de minimis do dnia 17 marca 2023 roku.

Formularz i oświadczenie należy złożyć w Urzędzie Gminy (pok. nr 2) lub w Biurze Obsługi Mieszkańca.

Realizacja zadania planowana jest na 2023 rok. Utylizacją i unieszkodliwieniem w/w odpadów dostarczonych przez rolników do miejsca wskazanego przez Urząd Gminy Rogóźno zajmie się specjalistyczna firma wyłoniona w drodze postępowania.

 

FORMULARZ FOLIE ROLNICZE – KLIKNIJ I POBIERZ

OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS – KLIKNIJ I POBIERZ

 

Drogi rolniku!
W przypadku otrzymania przez gminę dofinansowania należy pamiętać że:
– dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z transportem odpadów do miejsca wskazanego przez gminę;
– kwota dofinansowania nie przewiduje kosztów odbioru odpadów bezpośrednio z gospodarstwa Wnioskodawcy (rolnika);
– w przypadku rozbieżności w ilości odpadów podanych we wniosku a ilością rzeczywistej masy odpadów w dniu odbioru, różnicę kosztów pomiędzy wnioskowaną ilością odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub odzysku a rzeczywistą ilością odpadów ponosi posiadacz odpadów Wnioskodawca (rolnik);
– do zapłaty równowartości podatku VAT (8%) będzie zobowiązany Wnioskodawca (rolnik);
– maksymalna kwota dofinansowania wynosi 500,00 zł netto do tony odebranych odpadów. W przypadku wyłonienia Wykonawcy, którego oferta będzie droższa niż kwota dofinansowania, różnicę będzie zobowiązany pokryć Wnioskodawca (rolnik).

UWAGA!!
NINIEJSZY FORMULARZ JEST TYLKO INFORMACJĄ O POSIADANEJ ILOŚCI WYROBÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ ZNAJDUJĄCEJ SIĘ NA TERENIE GMINY ROGÓŹNO. ZŁOŻENIE FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO NIE JEST RÓWNOZNACZNE Z OTRZYMANIEM FINANSOWANIA.

 


Zostań społecznym opiekunem kotów wolno żyjących!

Miło nam poinformować, że dzięki współpracy naszego samorządu z Ośrodkiem Szkolenia i Wychowania w Grudziądzu wykonane przez jego młodzież cztery budki dla kotów. Zakup materiałów wykorzystanych do ich wykonania został sfinansowany w ramach „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi i zapobieganiem bezdomności zwierząt w Gminie Rogóźno”.

Urząd Gminy w Rogóźnie poszukuje osób tzw. społecznych opiekunów kotów wolno żyjących, którzy objęliby opieką koty w następujących lokalizacjach:
– osiedle Jamy,
– osiedle Szembruk,
– osiedle Rogóźno-Zamek
– Rogóźno – Dworzec PKP.
Opiekunowie otrzymają karmę niezbędną do zapewnienia wyżywienia kotom oraz możliwość sfinansowania zabiegów sterylizacji i kastracji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej pok. 2, tel. 56 / 46 884 94 wew. 22 w terminie do 27.01.2023 r.