Deklaracja dostępności serwisu


Urząd Gminy Rogóźno (Gmina Rogóźno) zapewnia dostępność swojej strony internetowej zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie
do strony internetowej http://www.rogozno.ug.gov.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2020-03-30

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-03-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:

 1. linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,

 2. z uwagi na ograniczenia systemowe w serwisie:
  1. nie jest przez redaktorów stosowany znacznik lang,

  2. nie jest możliwa samodzielna zmiana odstępu między wierszami, akapitami, słowami i literami,

 3. z uwagi na podobieństwo tematyczne bloków tekstowych, mogą się zdarzyć sytuację
  w których nie została zachowana unikalność tytułów,

 4. mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  1. pochodzą z różnych źródeł,

  2. posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji,

  3. opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,

  4. opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 5. mogą się zdarzyć sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:

  1. cel linku nie jest odpowiednio określony,

  2. załączniki nie posiadają informacji na temat wielkości i formatu pliku,

  3. pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Niezgodności wymienione w pkt. 5 deklaracji wynikają z faktu, że wskazane elementy strony zostały udostępnione przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Urząd Gminy Rogóźno dokłada jednak wszelkich starań aby były one, o ile jest to możliwe, poprawiane
i dostępne cyfrowo dla jak najszerszego grona odbiorców serwisu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020.03.30.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z: bip@rogozno.ug.gov.pl oraz pod numerem telefonu: 564687027

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji
za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji, itp.

Żądanie powinno zawierać:

 1. dane osoby zgłaszającej żądanie,
 2. wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz
 3. sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Urząd Gminy Rogóźno zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacja żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, urząd gminy zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy urząd odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Urząd Gminy Rogóźno zlokalizowany jest w budynku wolnostojącym, pod adresem Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno,

2. Dostęp do budynku Urzędu zapewniony jest przez wejście usytuowane na frontowej ścianie budynku, dojście do drzwi zapewniają brukowane chodniki (polbruk). Wejście do budynku znajduje się 1,1 m powyżej rzędnej (wysokości). Do wejścia prowadzą schody zapewniające dogodny dostęp.

3. Dostęp do budynku Urzędu dla osób z niepełnosprawnością ruchową zapewnia pochylnia
o spadku 6%.

4. Poruszanie się osób po budynku Urzędu odbywa się korytarzami w obrębie kondygnacji – parter
oraz piętro, a pomiędzy kondygnacjami poprzez klatkę schodową.

5. Budynek Urzędu nie jest wyposażony w windę lub platformę dla osób z niepełnosprawnością ruchową – obsług dla tych osób odbywa się na parterze budynku w Sali Konferencyjnej Urzędu.

6. W budynku Urzędu nie występują bariery architektoniczne utrudniające poruszanie się (przeszkody o wysokości ponad 2 cm).

6. Urząd Gminy Rogóźno czyni starania dotyczące przebudowy parteru budynku w celu zwiększenia funkcjonalności obsługi, w szczególnością dla osób z niepełnosprawnością ruchową
poprzez wydzielenie z części pomieszczeń Punktu Obsługi Mieszkańca. Przewidywany czas realizacji rozwiązań: wrzesień – grudzień 2020 r.

7. W pobliżu budynku Urzędu (ok. 15 m) znajdują się parkingi dla mieszkańców z wyznaczonym miejscem dla osób z niepełnosprawnością.

8. Z miejsc postojowych, w szczególności wyznaczonego dla osób z niepełnosprawnością umożliwiony jest dostęp do budynku Urzędu poprzez chodniki brukowane (polbruk), na drodze dostępu nie występują bariery architektoniczne.

9. Ze względu na przestrzeń w budynku Urzędu (wielkość pomieszczeń, szerokość korytarzy)
nie przewiduje się wstępu osób z psem asystującym. Obsługa osób z psem asystującym odbywa się tak jak dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

10. Obecnie Urząd Gminy Rogóźno nie dysponuje możliwością skorzystanie z dostępu tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.