Bezpłatna pomoc prawna


Bezpłatna pomoc prawna

w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie

są udzielane bezpłatne porady prawne

w każdy poniedziałek od godz. 15:00 do godz. 19:00.

Uprawnieni do bezpłatnych porad są:

– osoby, które nie ukończyły 26 lat,

– osoby, które ukończyły 65 lat.

W obu przypadkach potrzebny jest dokument stwierdzający tożsamość.

  • osoby, które w ciągu 12 miesięcy przed zwróceniem się o poradę prawną miały przyznane świadczenie z pomocy społecznej i wobec nich nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia (potrzebna decyzja o przyznaniu świadczenia)
  • posiadacze Karty Dużej Rodziny (przedkładają ważną kartę)
  • kombatanci
  • weterani (uprawnienie potwierdza się przedstawiając ważną legitymację, zaświadczenie)
  • osoby, które w wyniku klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty ( w tej sprawie składa się oświadczenie)

 

Uwaga:

 

Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela się osobie uprawnionej osobiście.


Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw:


1) podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej;


2) z zakresu prawa celnego, dewizowego i handlowego;


3) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.