Nabór do projektu pn. “Pomocna Dłoń”


Nabór do projektu pn. „Pomocna Dłoń”

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza rozpoczęcie  naboru do projektu pn. „Pomocna Dłoń”. Nabór trwać będzie w okresie od 01.10.2021 r. do 18.10.2021 r.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy składać w biurze projektu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rogóźnie, Rogóźno 91 c  w godzinach od 8.00 do 14.00.

Pobierz:

 1. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – GRUPA I – POBIERZ PDF
 2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY – GRUPA II – POBIERZ PDF
 3. Regulamin Projektu – pobierz PDF
 4. Oświadczenie uczestnika – pobierz PDF

Oś priorytetowa: RPKP.09.00.00 Solidarne społeczeństwo
Działanie: RPKP.09.03.00 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych
Poddziałanie: RPKP.09.03.02 Rozwój usług społecznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Realizator: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie

Okres realizacji projektu: 01.10.2021 r. – 30.04.2022 r.

Cel projektu: Wsparcie na rzecz poprawy dostępu do usług opiekuńczych dla 9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu) z terenu gminy Rogóźno, poprzez rozwój niestacjonarnych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Grupa docelowa:

Grupa I –  9 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujących na terenie gminy Rogóźno. Projekt zakłada, że będą to osoby potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu , które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawności wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Grupa II – 3 osoby z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w formie szkoleń

Główne zadania i oferowane wsparcie:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych tj. dostarczanie posiłków i produktów żywnościowych oraz pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie;, utrzymywanie porządku i czystości w gospodarstwie domowym, dokonywanie niezbędnych zakupów;
 • opieka higieniczna;
 • pielęgnacja zalecona przez lekarza (czynności wynikające z przedłożonego      zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej);
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną);
 • szkolenie zawodowe – opiekun osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.

Główne wskaźniki rezultatu i produktu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie – 9;
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie– 9;
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu – 5;
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu  projektu – 5;
 • Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w formie szkoleń – 3

Wartość projektu wynosi: 113.458,50 zł, w tym wartość dofinansowania : 102.112,64 zł.