Rekrutacja – Razem Łatwiej 1


Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie rozpoczął realizację projektu pn. „Razem Łatwiej 1”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 02.09.2022 r. została zawarta umowa nr 80/G z LGD „Vistula-Terra Culmensis”.

 

Celem głównym projektu jest: zwiększenie aktywności społecznej 10 osób (8 k i 2 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis-Rozwój przez Tradycję” w okresie od 01.10.2022 r. do 31.12.2022 r.

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR.

Cele szczegółowe projektu:

 • Animacja społeczna uczestników projektu
 • Aktywizacja społeczna uczestników projektu
 • Lepsze poznanie się mieszkańców z obszaru wdrażania LSR
 • Włączenie społeczne uczestników projektu

 

Wskaźniki projektu:

 

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie – 10

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami aktywnej integracji o charakterze społecznym, edukacyjnym lub zdrowotnym – 10

 

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna – 6

Efektywność społeczna – 6 osób

 

Główne zadania w ramach projektu:

 • Indywidualne poradnictwo psychologiczne
 • Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – kulinarne, florystyczne, wikliniarskie
 • Spotkanie z dietetykiem
 • Wizyty studyjne inspirująco-motywujące – kino
 • Wydarzenie otwarte z udziałem społeczności lokalnej

 

Termin realizacji projektu: 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.

Wartość całkowita projektu: 26.344,00 zł.

Wkład Funduszy Europejskich: 25.000,00 zł.

Informacja o rekrutacji i uczestnictwie w projekcie „Razem Łatwiej 1”

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Razem Łatwiej 1”.  Nabór formularzy rekrutacyjnych potrwa od 01.10.2022 r.  do 10.10.2022 r.  Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie, Rogóźno 91c, w godz. od 8.00 do 14.00.

Do pobrania:

 1. Formularz rekrutacyjny
 2. Regulamin rekrutacji
 3. Korzystający ze świadczeń pomocy społecznej
 4. Osoby kwalifikujące się do korzystania z pomocy społecznej
 5. Osoba, o której mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym
 6. Piecza zastępcza
 7. Nieletni – demoralizacja, przestępczość
 8. Młodzieżowe ośrodki wychowawcze
 9. Wspieram osobę niepełnosprawną
 10. Oświadczenie, o korzystaniu z pomocy żywieniowej PO PŻ
 11. Dozór elektroniczny