Konsultacje społeczne planu gospodarki niskoemisyjnej


OBWIESZCZENIE  O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH PLANU GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235), informuję o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu pt. „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Rogóźno”.

Zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy, która jest do wglądu w siedzibie Gminy Rogóźno oraz na stronie internetowej www.rogozno.ug.gov.pl.

Każdy ma prawo składania uwag i wniosków do ww. projektu.

Wnioski i uwagi można składać pisemnie na adres Urzędu Gminy Rogóźno ul. Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu i za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej: info@rogozno.ug.gov.pl, w terminie 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego obwieszczenia.

   Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Rogóźno.

PGN Gmina Rogóźno