Gmina otrzymała dofinansowanie na termomodernizację budynków.


FE_PR_POZIOM-Kolor-01Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą w dniu 21 czerwca 2017r. przyznał naszej gminie dofinansowanie na realizację projektu złożonego w konkursie , w Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. urzędu gminy i gminnego ośrodka zdrowia.

Wartość kosztorysowa projektu wynosi 930 tys. zł a przyznane dofinansowanie 435 tys. zł. Realizacja projektu zaplanowana została w 2018 roku. Prace budowlane będą polegać min na: dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej, wymianie rynien i rur spustowych, wymianie zadaszeń nad wejściami, wymianie instalacji c.o. , budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku UG, budowie instalacji kolektorów słonecznych na budynku ośrodka zdrowia etc.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane było koniecznością spełnienia wszystkich kryteriów wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Niektóre z nich, spełnione przez nasz projekt to: zgodność projektu z planem Gospodarki Niskoemisyjnej, zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodność projektu z wymaganiami prawa ochrony środowiska (konieczność sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej) Ocenie podlegała wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu oraz czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego . Oceniano stopień w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz stopień redukcji gazów cieplarnianych i redukcji emisji pyłu PM 10. Należało również wykazać zgodność projektu ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie oraz z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej.