Termomodernizacja


Podpisanie umów na realizację projektu pn.: pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno”.

Miło nam poinformować, że Krzysztof Polesiak – Wójt Gminy wraz z Marzeną Halik – Skarbnik, w obecności asystentów Posłów na Sejm RP: Bożeny Nadwornej – asystent Minister Anny Gembickiej oraz Michała Żmijewskiego – asystenta Mariusza Kałużnego, podpisali umowy z wykonawcami w ramach projektu pn. „Rozbudowa i modernizacja remiz ochotniczych straży pożarnych w Gminie Rogóźno”. Projekt zakłada rozbudowę remiz OSP Rogóźno i OSP Szembruk oraz modernizację dachu wraz z montażem paneli fotowoltaicznych w OSP Szembruczek. Tu w wyniku postępowania prace będzie realizować firma TACZBUD Sp. z o.o.. Z kolei na OSP Rogóźno-Zamek zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne wraz z pompą ciepła. Wykonawcą tego zadania została firma ZHU “Eko – Energia Grudziądz” Tomasz Pless. Wartość realizowanych prac wyniesie blisko 3,8 mln zł, z czego 3,0 mln zł pochodzą z Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych POLSKI ŁAD – III Edycja. To kolejna ważna i długo wyczekiwana inwestycja, która zostanie zrealizowana w naszym samorządzie.

 


Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie

Urząd Gminy Rogóźno informuje, że zakończył realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – Urzędu Gminy i Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie”.

W dniu 5 grudnia 2018 r. dokonany został odbiór robót budowlanych wykonanych przez Firmę Ogólnobudowlaną Paweł Wasiucionek z Dolnej Grupy.

W trakcie Termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Rogóźno zostały wykonane poniższe prace obejmujące m.in.:

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wykonaniem ocieplenia ścian piwnicy i cokołu styropianem 10 cm i wykonaniem wierzchnich elewacji,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wykonanie ocieplenia stropodachu niewentylowanego za pomocą płyt ze styropianu 20 cm wraz
z wykonaniem nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

– wymianę zadaszeń,

– wymianę instalacji c.o.,

– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników ciśnieniowych,

– budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych wraz z przebudową schodów zewnętrznych,

– poprawę wentylacji pomieszczeń poprzez wykonanie przewodów wentylacyjnych i montaż nasad kominowych.

Wartość wykonanych prac wynosi 592 000 zł.

Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie zrealizowana została przez firmę Strzał-Trans Piotr Strzałkowski z Mleczkowa. Odbiór prac nastąpił w dniu 07.2019 r.

W trakcie Termomodernizacji budynku Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie zostały wykonane poniższe prace obejmujące m.in.:

– docieplenie ścian zewnętrznych styropianem 15 cm wraz z wymianą obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, remontem instalacji odgromowej, wykonaniem ocieplenia ścian piwnicy i cokołu styropianem 10 cm i wykonaniem wypraw wierzchnich elewacji,

– wykonanie opaski wokół budynku,

– wykonanie ocieplenia stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania pneumatycznego z zastosowaniem wełny granulowanej wełny mineralnej gr. 23 cm wraz z remontem kominów oraz wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej,

– wymianę instalacji c.o. w budynku,

– wymianę części stolarki okiennej i drzwiowej z montażem nawiewników ciśnieniowych,

– wykonanie instalacji kolektorów słonecznych na potrzeby przygotowania c.w.u. oraz podłączenie lokali mieszkalnych do zasobnika w kotłowni.

Wartość wykonanych prac wynosi 393 600 zł.

Całkowita wartość dofinansowania projektu wynosi 435 500 zł.


Gmina otrzymała dofinansowanie na termomodernizację budynków.

FE_PR_POZIOM-Kolor-01Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą w dniu 21 czerwca 2017r. przyznał naszej gminie dofinansowanie na realizację projektu złożonego w konkursie , w Osi Priorytetowej 3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym, Schemat: Modernizacja energetyczna budynków publicznych – w ramach polityki terytorialnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. Projekt dotyczy termomodernizacji budynków użyteczności publicznej tj. urzędu gminy i gminnego ośrodka zdrowia.

Wartość kosztorysowa projektu wynosi 930 tys. zł a przyznane dofinansowanie 435 tys. zł. Realizacja projektu zaplanowana została w 2018 roku. Prace budowlane będą polegać min na: dociepleniu ścian zewnętrznych i stropodachów, wymianie stolarki okiennej, wymianie rynien i rur spustowych, wymianie zadaszeń nad wejściami, wymianie instalacji c.o. , budowie podjazdu dla osób niepełnosprawnych przy budynku UG, budowie instalacji kolektorów słonecznych na budynku ośrodka zdrowia etc.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane było koniecznością spełnienia wszystkich kryteriów wyboru projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Niektóre z nich, spełnione przez nasz projekt to: zgodność projektu z planem Gospodarki Niskoemisyjnej, zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji, zgodność projektu z wymaganiami prawa ochrony środowiska (konieczność sporządzenia ekspertyzy ornitologicznej) Ocenie podlegała wykonalność finansowa i ekonomiczna projektu oraz czy działania zaplanowane w ramach projektu wynikają z przeprowadzonego audytu energetycznego . Oceniano stopień w jakim projekt przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej oraz stopień redukcji gazów cieplarnianych i redukcji emisji pyłu PM 10. Należało również wykazać zgodność projektu ze standardami kształtowania ładu przestrzennego w województwie oraz z zasadami horyzontalnymi Unii Europejskiej.