Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno


Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” złożony przez naszą gminę w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 w Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie i przyjęty do realizacji.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwój kompetencji uczniów 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 szkół Gminy Rogóźno w ramach zajęć logopedycznych i korygujących wady postawy. W programie zostanie objętych 256 uczniów z 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych, dzięki czemu w rezultacie wskazana grupa uczniów nabędzie duży poziom wiedzy w zakresie w/w nauk. Wsparciem zostanie objętych również 19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 szkół Gminy Rogóźno – 5 uczniów w ramach zajęć logopedycznych i 14 uczniów w ramach zajęć korygujących wady postawy, dzięki czemu zmniejszą się ich trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych. Grupę docelową projektu stanowi:
82 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, 44 uczniów Szkoły Podstawowej w Szembruczku, 45 uczniów Szkoły Podstawowej w Białochowie oraz 85 uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dydaktycznowyrównawcze z nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, które swym zasięgiem obejmą uczniów najsłabszych, kółka zainteresowań również z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego skierowane w pierwszej kolejności do uczniów zdolnych i średniozaawansowanych, oraz zajęcia pozaszkolne z nauk przyrodniczych, które wskażą nieznane (nieszablonowe) do tej pory metody zdobywania wiedzy. Zorganizowane zostaną też zajęcia logopedyczne i korygujące wady postawy w Szkole Podstawowej w Rogóźnie i Szkole Podstawowej w Szembruczku. W celu przeprowadzenia zajęć w każdej ze szkół w ramach projektu zostanie uzupełniona baza dydaktyczna. Okres realizacji projektu: 01.06.17 r. – 30.09.18 r. Łączna wartość projektu wyniesie 380.086,13 zł z czego w 2017 r. wydatkowanych zostanie 199.942,43 zł a w 2018 r. 180.143,70 zł.

Ustalona w wyniku negocjacji kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi 361.081,82 zł z czego 323.073,21 zł z Unii Europejskiej.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane było koniecznością spełnienia wszystkich kryteriów dostępu projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Niektóre z nich, spełnione przez nasz projekt to: zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie szkoły, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub języków obcych, zgodność realizacji projektu z diagnozą potrzeby realizacji wsparcia, projekt zakłada otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych wytworzonych w projekcie. Należało również spełnić następujące kryteria horyzontalne: zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Oceniano również potencjał kadrowo-merytoryczny oraz techniczny naszej gminy.