Dofinansowanie na utylizację azbestu


Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2018 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno pokój nr 16 w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 4687025 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl