Przyjmowanie zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych


W związku ze zbliżającym się terminem wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego
26 maja 2019r. przekazuję informację dotyczącą przyjmowania zgłoszeń do obwodowych komisji wyborczych w Gminie Rogóźno.

Podział na obwody do głosowania uregulowano w uchwale nr XXXII/198/2018 Rady Gminy Rogóźno z dnia 24 kwietnia 2018 r. w sprawie obwodów głosowania. Informację dotyczącą podziału na obwody, adresami siedzib określono w Obwieszczeniu Wójta Gminy Rogóźno z dnia 12 kwietnia 2019r.

Podmiotami uprawniony do zgłaszania kandydatów ma członków obwodowych komisji wyborczych są pełnomocnicy komitetów wyborczych, które złożyły Państwowej Komisji Wyborczej zawiadomienie o utworzeniu komitetu wyborczego w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego lub osoby przez nie upoważnione.

Zgłoszeń dokonuje się na druku stanowiącym załącznik do UCHWAŁY NR 11/2019 PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 27 lutego 2019 r. Druk jest dostępny, także w wersji edytowalnej
na stronie BIP Urzędu Gminy Rogóźno w zakładce:

Strona główna/Wybory/Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego/Rok 2019/Uchwały
i zarządzenia

plik edytowalny: Zgłoszenie do Kw – wyborca_1.rtf

oraz w Urzędzie Gminy Rogóźno do dnia 26 kwietnia 2019r, (piątek)

Na bieżąco wyborcy mogą także samodzielnie dokonywać zgłoszeń swoich kandydatur
do obwodowych komisji wyborczych
(w celu ewentualnego uzupełnienia składu komisji) wykorzystując pomocniczy druk dostępny, także w wersji edytowalnej na stronie BIP Urzędu Gminy Rogóźno w zakładce:

Strona główna/Wybory/Wybory posłów do Parlamentu Europejskiego/Rok 2019/Uchwały
i zarządzenia

plik edytowalny: Zgłoszenie do Ob – wyborca_2.rtf

Zgłoszenia przyjmowane są w ramach zapewnienia obsługi administracyjnej urzędnika wyborczego przez inspektor Hannę Jasińską, pokój numer 5 (parter), numer telefonu kontaktowego 56 468-84-07 w godzinach otwarcia Urzędu Gminy Rogóźno:

poniedziałek, środa, czwartek od 7.00 do 15.00

wtorek od 8.00 do 17.00

piątek od 7.00 do 14.00

Urząd Gminy dokonuje na bieżąco sprawdzenia prawidłowości zgłoszenia kandydatów
na członków komisji obwodowych oraz niezwłocznie wprowadza dane do systemu informatycznego służącego do obsługi wyborów.

W przypadku, o ile liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych będzie mniejsza od składów ustawowych – pozostałych kandydatów wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób dodatkowo zgłoszonych przeze wszystkich pełnomocników komitetów wyborczych, którzy mogą zgłosić do losowania tyle osób ile brakuje do składu ustawowego.

W przypadku niedokonania zgłoszenia dodatkowych kandydatów przez uprawnione komitety wyborcze, okręgowe komisje wyborcze zostaną powołane w składzie ustawowym poprzez uzupełnienie brakującej liczby członków komisji do składu ustawowego spośród osób ujętych
w rejestrze jednej z gmin na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego, które dokonały zgłoszeń.

W przypadku jeżeli liczba zgłoszonych kandydatów na członków komisji obwodowych będzie większa od składów ustawowych – kandydatów do składu komisji, w liczbie stanowiącej różnicę między składem ustawowym a liczbą osób zgłoszonych przez komitety wyborcze (bierze się pod uwagę po 1 kandydacie tych komitetów) wyłania się w drodze publicznego losowania spośród osób zgłoszonych przez pozostałe komitety.

Informacje dotyczące ilości zgłoszonych przez komitety wyborcze kandydatów na członków komisji obwodowych, a także informacje o możliwości i terminach dokonania ewentualnych dodatkowych zgłoszeń kandydatów oraz informacje o miejscu, dacie i godzinie przeprowadzania losowania – Urząd Gminy Rogóźno przekaże pełnomocnikom wyborczym oraz komisarzowi wyborczemu, a także poda do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie jej na stronie BIP
oraz tablicy Urzędu Gminy Rogóźno niezwłocznie po zakończeniu przyjmowania zgłoszeń.

Ilość członków obwodowej komisji wyborczej (skład ustawowy) wynosi odpowiednio:

– 7 osób w obwodach głosowania do 1000 mieszkańców,

– 9 osób w obwodach głosowania od 1001 do 2000 mieszkańców,

– 11 osób w obwodach głosowania od 2001 do 3000 mieszkańców,

– 13 osób w obwodach głosowania powyżej 3000,

– 5 osób w odrębnych obwodach do głosowania.