Nowe stawki opłat za śmieci.


 

 

 

Wójt Gminy Rogóźno zawiadamia, że na podstawie Uchwały Nr XIV/83/2019 Rady Gminy Rogóźno z dnia 05.12.2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2020 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat.

Nieruchomości zamieszkałe:

– 16,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny;

– 33,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, stawka podwyższona jeżeli właściciel nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina gromadzi na wyodrębnionym rachunku bankowym, przeznaczonym tylko i wyłącznie na cele związane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przeprowadzona analiza finansowa systemu gospodarki odpadami i kalkulacja opłaty za gospodarowanie odpadami wykazała, że niezbędnym dla zbilansowania systemu finansowania odbioru i zagospodarowania zbieranych odpadów komunalnych jest podwyżka opłat. Koszty funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w naszej gminie, na przestrzeni kilku lat sukcesywnie wzrastają.

Opłaty za gospodarowanie odpadami muszą być ustalone w takiej wysokości, aby bilansować system finansowania odbioru i utylizacji odpadów. Od razu trzeba zaznaczyć, że podwyżka opłat w żaden sposób nie zasili innych zadań w budżecie Gminy, jak również  zgodnie ze stanowiskiem Regionalnych Izb Obrachunkowych, kosztów wywozu śmieci nie można bowiem pokryć ze środków budżetu Gminy.

Podwyżka opłat za zagospodarowanie odpadów jest efektem wzrostu kosztów zagospodarowania odpadów w instalacji przetwarzania odpadów w Zakurzewie. Jako istotny czynnik wpływający na wzrosty kosztów zagospodarowania odpadów są wysokie opłaty za korzystanie ze środowiska tzw. opłata marszałkowska, która jest ustalana w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska. W 2018 r. stawka ta wynosiła 140,00 zł, w 2019 r. – 170 zł natomiast od 2020 r. ma wynosić 270 zł za 1 tonę odpadów komunalnych zmieszanych.

Należy też zauważyć, że mieszkańcy, z roku na rok generują coraz więcej odpadów. Wzrost ilości odpadów zmieszanych, których koszty zagospodarowania również rosną, w znacznym stopniu przekłada się na obecny wzrost cen odbioru odpadów z naszych gospodarstw domowych. Należy pamiętać, że im więcej śmieci, tym więcej gmina musi zapłacić za ich odbiór i zagospodarowanie, im więcej nieprawidłowości w segregowaniu, tym wyższe koszty.

Wszystko to przekłada się na wzrost kosztów funkcjonowania systemu, a co za tym idzie brak możliwości dalszego samofinansowania systemu. W chwili obecnej wpływy nie są wystarczające, aby spełnić powyższe zadania, w związku z tym podwyższa się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Zgodnie z powyższym, koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi należy w całości pokrywać ze środków uzyskanych przez gminę z opłat od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady. Istnieje ustawowy obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez mieszkańców gminy opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Bez podwyżki opłat  za gospodarowania odpadami w budżecie Gminy brakowałoby środków, aby zapłacić za wywóz śmieci.

Powyższa zmiana stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie wiąże się z koniecznością składania nowych deklaracji. Do właścicieli nieruchomości, zostaną dostarczone zawiadomienia o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wyliczonej jako iloczyn nowej stawki i danych podanych w deklaracji. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uiszczania przedmiotowej opłaty w wysokości podanej w zawiadomieniu.

Nowe brzmienie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakazuje obowiązkową segregację odpadów. Właściciel nieruchomości nie ma już wyboru sposobu postępowania z odpadami komunalnymi – wszyscy jesteśmy zobligowani segregować odpady.