Informacja o stypendium szkolnym na rok szkolny 2021/2022.


Na podstawie art. 90 b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1327, oraz z 2021 r. poz. 4) Wójt Gminy Rogóźno informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2021/2022 dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno.

 

1. Pomoc w formie stypendium przysługuje:

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno przyznaje Wójt Gminy Rogóźno.

3. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 528 zł (netto), kwota dochodu z 1 ha przeliczeniowego 308 zł.

Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów w rodzinie przez wszystkich jej członków w formie zaświadczenia albo oświadczenia za miesiąc poprzedzający datę złożenie wniosku. Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. Druki wniosków są dostępne od 20.08.2021 r. w Biurze Obsługi Mieszkańca oraz na stronie internetowej.

5. Termin składania wniosków:

– dla uczniów szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych od 1 września do 15 września 2021 r.

– dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września 2021 r. do 15 października 2021 r..

Wniosek stypendium szkolne 2021 – pobierz