Granty PPGR – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym.


W  związku z uruchomieniem nowego programu Granty PPGR – wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym, Wójt Gminy Rogóźno zaprasza uprawnione rodziny – rodziców uczniów i uczniów pełnoletnich zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno do złożenia deklaracji uczestnictwa w programie.
Celem konkursu jest  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego .
Wnioski o udział w projekcie wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych można składać w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy Rogóźno w terminie do 28 października 2021 r. (w godzinach pracy Urzędu Gminy).

Wymagane dokumenty:
– oświadczenie dla rodzica/opiekuna prawnego – które będzie podstawą do złożenia wniosku przez gminę;
– oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność – które będzie podstawą do umożliwienia złożenia wniosku przez gminę;
– kopia świadectw pracy potwierdzających fakt zatrudnienia w PPGR:
– zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Zgodnie z regulaminem konkursu Granty PGR aby otrzymać komputer/ laptop dziecko musi spełniać następujące warunki:
– dziecko/uczeń pełnoletni zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej;
– dziecko/uczeń pełnoletni jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej) osoby, która to pracowała niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej (tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/ opiekun prawny);
– dziecko/uczeń pełnoletni nie otrzymał na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Informacje na temat projektu można  także uzyskać w Urzędzie Gminy Rogóźno – osoba do kontaktu Pani Marzenna Kotlewska, tel. 56 / 46 884 69.

Uwaga! Złożenie wniosku nie gwarantuje otrzymania wsparcia w ramach projektu!

Zmiany w regulaminie konkursu wprowadzone przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa mogą skutkować koniecznością przedłożenia dodatkowych dokumentów czy informacji.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Oświadczenie_rodzica_opiekuna_prawnego- pobierz

Oświadczenie_ucznia_pełnoletniego – pobierz