Dofinansowanie do wymiany pieca.


Wójt Gminy Rogóźno ogłasza nabór wniosków na udzielenie dotacji na dofinansowanie do wymiany pieca.

Ogólne zasady udzielania dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno

Dotację na dofinansowanie kosztów przedsięwzięcia służącego poprawie jakości powietrza może uzyskać podmiot posiadający tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego, położonego na terenie Gminy Rogóźno. W przypadku gdy tytuł prawny do budynku lub lokalu mieszkalnego przysługuje więcej niż jednemu podmiotowi, wnioskodawca zobowiązany jest dołączyć zgodę na realizację przedsięwzięcia wszystkich współwłaścicieli.

Dotacja udzielana jest na wymianę istniejących źródeł ciepła opartych na paliwie stałym, na:

1) kotły gazowe;

2) kotły elektryczne;

3) kotły olejowe;

4) pompy ciepła;

5) kotły na paliwo stałe, w tym kotły na biomasę, umożliwiające wyłącznie automatyczne podanie paliwa, za wyjątkiem zgazowujących paliwo, nie posiadające rusztu awaryjnego oraz elementów umożliwiających jego zamontowanie, spełniające wymagania klasy 5 lub wyższej według normy PN EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze – Część 5. Kotły grzewcze na paliwo stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o mocy nominalnej do 500 kW – Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”. Spełnienie powyższych wymagań potwierdza się certyfikatem zgodności  wydanym przez właściwą jednostkę certyfikującą.

Dotacja może być udzielona wyłącznie na dofinansowanie zakupów i prac realizowanych w budynkach i lokalach mieszkalnych położonych na terenie Gminy Rogóźno, które zostaną przeprowadzone w roku udzielenia dotacji, obejmujących:

1) demontaż starego źródła ogrzewania;

2) zakup i montaż nowego źródła ogrzewania;

3) zakup i montaż wkładu kominowego.

Nowe źródło ciepła musi stanowić główne źródło ogrzewania budynku lub lokalu mieszkalnego.

Poprzez trwałą wymianę istniejącego źródła ciepła rozumie się usunięcie z nieruchomości objętej wnioskiem pieców kaflowych/kotłów na paliwa stałe lub trwałe odcięcie pieców kaflowych od przewodów dymowych – w przypadku montażu wkładów elektrycznych.

Celem dofinansowania jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń, w szczególności pyłowych, emitowanych do powietrza z procesów spalania paliw stałych, wyeliminowania możliwości spalania odpadów w paleniskach domowych.

Dopuszcza się montaż dotowanego urządzenia w obiekcie budowlanym innym niż budynek lub lokal mieszkalny pod warunkiem, że urządzenie będzie służyło wyłącznie celom mieszkaniowym.

Termin składania wniosków.

Wnioski przyjmowane są do wyczerpania środków finansowych w budżecie gminy przeznaczonych na ww. cel.

Wysokość dotacji.

Wnioskodawca może uzyskać dotację po zrealizowaniu przedsięwzięcia w wysokości 50% poniesionych kosztów, jednak nie więcej niż 2 500 zł.

Zakres dotacji.

Dotacją objęte są wyłącznie urządzenia fabrycznie nowe i zamontowane po raz pierwszy, spełniające normy i dopuszczone do użytkowania na terenie Polski. Moc nowego źródła ciepła musi być adekwatna do aktualnego zapotrzebowania budynku/lokalu na ciepło.

Nie przyznaje się dotacji na:

 • koszty poniesione przed dniem zawarcia z Gminą Rogóźno umowy;
 • zakup przenośnych urządzeń grzewczych nie stanowiących trwałego wyposażenia budynku lub lokalu;
 • wykonanie prac projektowych;
 • przedsięwzięcia realizowane w budynkach lub lokalach użytkowych, w budynkach w całości zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej.

Kwalifikowanie wniosków do realizacji.

Wnioski o dotację będą rozpatrywane według kolejności zgłoszeń. Wnioski niekompletne będą rozpatrywane po ich uzupełnieniu przez Wnioskodawcę w wyznaczonym terminie. W przypadku braku uzupełnienia wniosku w wymaganym terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia.

Jak uzyskać dotację?

Wnioskodawca ubiegający się o dotację, przed przystąpieniem do realizacji przedsięwzięcia, składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek oraz następujące załączniki:

 • oświadczenie o posiadaniu prawa własności lub współwłasności do budynku lub lokalu mieszkalnego;
 • zgodę współwłaścicieli na realizację przedsięwzięcia;
 • pozwolenie na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł gazowy;
 • zgłoszenie robót nie wymagających pozwolenia na budowę w przypadku wymiany źródła ciepła na kocioł olejowy.

Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, maksymalnie w ciągu 14 dni od daty zakończenia przedsięwzięcia wskazanej w umowie, Wnioskodawca składa w Urzędzie Gminy Rogóźno wniosek o uruchomienie dotacji wraz z następującymi dokumentami:

 • fakturami VAT lub rachunkami potwierdzającymi poniesione koszty związane z zakupem
  i montażem nowego źródła ciepła wraz z dowodami zapłaty za faktury/rachunki;
 • kopię dokumentu, o którym mowa w § 1, ust.1, pkt 5 regulaminu udzielenia dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Rogóźno na przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza, realizowane na terenie Gminy Rogóźno;
 • oświadczenia wykonawcy o zamontowaniu nowego źródła ciepła;
 • zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych – w przypadku wymiany źródła ciepła na piec gazowy;
 • oświadczenia o wysokości otrzymanego dofinansowania z innych środków publicznych – o ile takie dofinansowanie było udzielone.