INFORMACJA O STYPENDIUM SZKOLNYM


Na podstawie art. 90b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156, z późn. zmianami) Wójt Gminy Rogóźno informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2017/2018 dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Rogóźno .

1.Pomoc w formie stypendium przysługuje :

a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla

dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych- do czasu ukończenia kształcenia,

nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o której 

mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z 

niepełnosprawnościami sprzężonymi realizacje odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki –

do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Rogóźno przyznaje Wójt Gminy

Rogóźno.

3. Miesięczny dochód na członka rodziny nie może być wyższy niż 514 zł (netto)

Obowiązkiem wnioskodawcy jest udokumentowanie osiąganych dochodów w rodzinie przez wszystkich jej

członków w formie zaświadczenia albo oświadczenia za miesiąc poprzedzający datę złożenie wniosku.

Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści;

,,Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.’’

4. Druki wniosków będą wydawane od 28 sierpnia 2017 r . w pokoju nr 12 Urzędu Gminy Rogóźno.

5. Termin składania wniosków:

– dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych

od 1 września do 15 września 2017r.

– dla słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych od 1 września do 15 października 2017r.