Świadczenie wychowawcze – „500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres zasiłkowy 2017/2018


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie informuje, że od dnia 1 sierpnia 2017 r., w pokoju nr 4 Urzędu Gminy Rogóźno jak również elektronicznie za pomocą portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, profilu zaufanego e-Puap oraz bankowości elektronicznej będzie można składać wnioski o przyznanie:

 • świadczenia wychowawczego – Program „rodzina 500+” ( nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. )

 • świadczeń z funduszu alimentacyjnego ( nowy okres zasiłkowy trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r. )

 • świadczeń rodzinnych ( nowy okres zasiłkowy trwający od 1 listopada 2017 r. do 31 października 2018 r. )

Ustalając prawo do ww. świadczeń, brany jest pod uwagę dochód z roku kalendarzowego poprzedzającego okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczeń. Zatem, podstawą ustalania prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na  okres 2017/2018 jest dochód z 2016 roku.

Zmiany dotyczące programu Rodzina „500 +”, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego obowiązujące od nowego okresu zasiłkowego 2017/2018

Informujemy, iż w dniu 7 lipca 2017 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, która wprowadza zmiany m.in. do Programu Rodzina 500 +, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Najważniejsze z nich obejmują:

 • ujednolicenie terminów składania wniosków o przyznanie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wychowawczych na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 , tj. od dnia 1 sierpnia;

 • zmianę sposobu ustalania dochodu z działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtu. Obecnie dochód będzie obliczany na podstawie dochodu ogłaszanego w drodze obwieszczenia przez ministra właściwego do spraw rodziny z uwzględnieniem danych wynikających z zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego przedkładanego przez podatnika ww. podatku;

 • doprecyzowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu, tj. wyłączenie możliwości uznania dochodu za utracony w przypadku ponownego jego uzyskania z tego samego źródła (np. u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub ponownego rozpoczęcia pozarolniczej działalności gospodarczej) w okresie trzech miesięcy;

 • zmianę zasad przyznawania świadczenia wychowawczego oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka osobom deklarującym samotne wychowywanie dziecka. Warunkiem przyznania ww. świadczeń będzie ustalenie alimentów na rzecz dziecka od jego rodzica ustalonych lub zatwierdzonych przez sąd. Nie dotyczy to przypadków, gdy drugi z rodziców dziecka nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo o ustalenie alimentów zostało oddalone, sąd zobowiązał tylko jedno z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka albo dziecko – zgodnie z orzeczeniem sądu – jest pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;

 • doprecyzowanie przepisów regulujących przyznawanie świadczenia wychowawczego na dzieci objęte opieką naprzemienną, która powinna być sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • ograniczenie możliwości pobierania przez tę samą osobę tylko jednego dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego w kwocie 400,00 zł miesięcznie niezależnie od liczby dzieci pozostających pod jej opieką;
 • wprowadzenie możliwości pobierania przez tę samą osobę tylko jednego świadczenia w przypadku zbiegu uprawnień do świadczeń opiekuńczych (świadczenia pielęgnacyjnego i specjalnego zasiłku opiekuńczego), świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego oraz zasiłku dla opiekuna, także w przypadku sprawowania opieki nad różnymi osobami.

Wymienione wyżej zmiany będą miały zastosowanie przy ustalaniu prawa do świadczeń na nowy okres zasiłkowy 2017/2018.

Niezbędne dokumenty do wniosku

 1. Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na pierwsze lub jedyne dziecko (z uwagi na fakt, że obowiązuje w takim wypadku kryterium dochodowe) musi, w zależności od indywidualnych okoliczności sprawy, odpowiednio dołączyć do wniosku:

 • oświadczenia wnioskodawcy dokumentujące wysokość dochodów niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,

 • zaświadczenia z urzędu skarbowego zawierające dane dotyczące opodatkowania działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – ryczałt ewidencjonowany lub karta podatkowa, dotyczące członków rodziny osiągających takie dochody,

 • oświadczenia wnioskodawcy o przeciętnej wielkości gospodarstwa rolnego, dotyczące członków rodziny posiadających gospodarstwo rolne,

 • inne dokumenty (w tym oświadczenia) potwierdzające utratę lub uzyskanie dochodu w przypadku zmian sytuacji dochodowej.

 • zaświadczenie wystawione przez komornika lub oświadczenie o bezskuteczności egzekucji alimentów (dot. Funduszu alimentacyjnego)

 • Od 1 sierpnia 2017 r., odpowiednie oświadczenia dotyczące dochodów nieopodatkowanych oraz wielkości gospodarstwa rolnego za poszczególnych członków swojej rodziny składa (czyli wypełnia i podpisuje) osoba wnioskująca o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko.

 1. Jeśli osoba wnioskuje o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, nie musi dołączyć do wniosku żadnych dodatkowych dokumentów, gdyż w takim przypadku świadczenie nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Świadczenie wychowawcze wypłacane bez kryterium dochodowego, do ukończenia przez dziecko 18 roku życia – pozostają bez zmian.

Druki wniosków o świadczenie wychowawcze „500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego będą dostępne od 1 sierpniapokoju nr 4 Urzędu Gminy Rogóźno. Formularze wniosków o ustalenie prawa do ww. świadczeń można pobrać ze strony internetowej Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, z poniższych linków:

Świadczenie wychowawcze-formularze na nowy okres, rozpoczynający się 1 października  2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SW-1_nowy_okres.pdf

Zasiłek rodzinny – formularze na nowy okres zasiłkowy, rozpoczynający się 1 listopada 2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/SR-1.pdf

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego – formularze na nowy okres świadczeniowy, rozpoczynający się 1 października 2017 r.

http://www.mpips.gov.pl/gfx/mpips/userfiles/_public/1_NOWA%20STRONA/Polityka%20rodzinna/Wzory/FA-1.pdf