OBOWIĄZUJĄCE UREGULOWANIA W ZAKRESIE GROMADZENIA I POZBYWANIA SIĘ NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH


Podstawa prawna: ustawa z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2016r. poz. 250 ze zm.) oraz uchwała nr XVI/92/2016 Rady Gminy Rogóźno z dnia 28 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rogóźno.

Obowiązki właścicieli nieruchomości:

  • Każda nieruchomość, która nie została podłączona do sieci kanalizacyjnej powinna być wyposażona w zbiornik bezodpływowy do gromadzenia ścieków lub przydomową oczyszczalnię ścieków. Zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe powinny mieć dno i ściany nieprzepuszczalne, szczelne przykrycie z zamykanym otworem i odpowietrzenie.

  • Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego powinien posiadać zawartą umowę z przedsiębiorcą uprawnionym do opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie gminy Rogóźno (wykaz przedsiębiorców znajduje się na stronie internetowej gminy – w zakładce – Gospodarka Odpadami Komunalnymi – Odbiór nieczystości ciekłych).

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa razy w roku.

  • Właściciele nieruchomości zobowiązani są do posiadania , a w razie kontroli do okazania dowodów zapłaty (faktur, rachunków) za opróżnianie zbiorników bezodpływowych .

  • Każdy właściciel zbiornika bezodpływowego (szamba) lub przydomowej oczyszczalni ścieków zobowiązany jest do wypełnienia druku zgłoszenia posiadanego urządzenia. Zgłoszenie służyć będzie ewidencji prowadzonej przez Urząd Gminy.

Druk do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy pokój nr 16. Wypełnione druki należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać drogą elektroniczną na adres info@rogozno.ug.gov.pl

Informujemy, że pracownicy Urzędu Gminy przeprowadzą kontrolę zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. W pierwszej kolejności sprawdzane będą umowy oraz rachunki potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych.