Zmiany w przepisach o wycince drzew


Wójt Gminy informuje, że z dniem 17 czerwca br. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 roku o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017 r., poz. 1074).

Wyżej wymieniona ustawa wprowadziła znaczące zmiany w zakresie usuwania drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Zapisy nowej ustawy zmieniającej nakładają na osoby fizyczne obowiązek zgłaszania pisemnie właściwemu Wójtowi Gminy zamiaru usunięcia drzew, których obwody pni na wysokości 5cm przekraczają:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Organ właściwy do wydania zezwolenia – w terminie 21 dni od dnia doręczenia zgłoszenia – dokona oględzin w celu ustalenia nazwy gatunku drzewa oraz obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm. Z oględzin sporządza się protokół.

Po dokonaniu oględzin, w terminie 14 dni od dnia oględzin Wójt Gminy może w drodze decyzji administracyjnej wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia tego drzewa.

Wójt Gminy może wydać (przed upływem wyżej wymienionego 14 dniowego terminu) zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.

Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli Wójt Gminy nie wniesie sprzeciwu lub wyda powyższe zaświadczenie.

Ważne !!! W przypadku nieusunięcia drzewa przed upływem 6 miesięcy od przeprowadzonych oględzin – usunięcie drzewa może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew

UWAGA!
Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczeniem administracyjnej kary pieniężnej.

Wysokość kar (jak i wysokość opłat za usunięcie drzewa) zostanie ustalona przez ministra właściwego do spraw środowiska poprzez wydanie stosownego rozporządzenia.

Na usunięcie drzewa z nieruchomości wymagane jest zezwolenie Wójta Gminy  w przypadku gdy nieruchomość ta stanowi własność osób fizycznych i przeznaczona jest na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej ( działalność rolnicza kwalifikowana jest również jako działalność gospodarcza) oraz stanowi własność inną niż osób fizycznych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych, itp.).

Przepisów ustawy nie stosuje się do:

  • krzewu/krzewów  rosnących w skupisku do 25 m2, krzewów na terenach pokrytych roślinnością pełniącą funkcje ozdobne,
  • drzew lub krzewów usuwanych w celu przywrócenia gruntów nieużytkowanych do użytkowania rolniczego,
  • drzew lub krzewów na plantacjach lub w lasach.