Wniosek przyjęty do realizacji


Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” złożony przez naszą gminę w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 w Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie i przyjęty do realizacji.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwój kompetencji uczniów 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 szkół Gminy Rogóźno w ramach zajęć logopedycznych i korygujących wady postawy. W programie zostanie objętych 256 uczniów z 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych, dzięki czemu w rezultacie wskazana grupa uczniów nabędzie duży poziom wiedzy w zakresie w/w nauk. Wsparciem zostanie objętych również 19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 szkół Gminy Rogóźno – 5 uczniów w ramach zajęć logopedycznych i 14 uczniów w ramach zajęć korygujących wady postawy, dzięki czemu zmniejszą się ich trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych. Grupę docelową projektu stanowi:
98 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, 52 uczniów Szkoły Podstawowej w Szembruczku, 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Białochowie oraz 56 uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dydaktycznowyrównawcze z nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, które swym zasięgiem obejmą uczniów najsłabszych, kółka zainteresowań również z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego skierowane w pierwszej kolejności do uczniów zdolnych i średniozaawansowanych, oraz zajęcia pozaszkolne z nauk przyrodniczych, które wskażą nieznane (nieszablonowe) do tej pory metody zdobywania wiedzy. Zorganizowane zostaną też zajęcia logopedyczne i korygujące wady postawy w Szkole Podstawowej w Rogóźnie i Szkole Podstawowej w Szembruczku. W celu przeprowadzenia zajęć w każdej ze szkół w ramach projektu zostanie uzupełniona baza dydaktyczna. Okres realizacji projektu: 01.06.17 r. – 30.09.18 r. Łączna wartość projektu wyniesie 380.086,13 zł z czego w 2017 r. wydatkowanych zostanie 199.942,43 zł a w 2018 r. 180.143,70 zł.

Ustalona w wyniku negocjacji kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi 361.081,82 zł z czego 323.073,21 zł z Unii Europejskiej.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane było koniecznością spełnienia wszystkich kryteriów dostępu projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Niektóre z nich, spełnione przez nasz projekt to: zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie szkoły, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub języków obcych, zgodność realizacji projektu z diagnozą potrzeby realizacji wsparcia, projekt zakłada otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych wytworzonych w projekcie. Należało również spełnić następujące kryteria horyzontalne: zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Oceniano również potencjał kadrowo-merytoryczny oraz techniczny naszej gminy.

W miesiącu IX br. rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”, które potrwają do VI/2018 r. W m-cu październiku odbyły się wyjazdy uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, Szkoły Podstawowej w Szembruczku oraz Szkoły Podstawowej w Białochowie do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy w Toruniu na przyrodnicze zajęcia pozaszkolne połączone ze zwiedzaniem wystaw. Tematyka zajęć była następująca:

  • uczniowie klas I-III – warsztaty – „Jak pracują nasze kości”,

  • uczniowie klas IV-VI – pracownia biologiczna – „Sztuka fermentacji”.

W trakcie zajęć uczniowie klas I-III przyglądali się budowie poszczególnych elementów ludzkiego szkieletu oraz ich funkcjom. Następnie wspólnie wykonali prosty model układu kostnego. Dodatkowo zaznajomili się z zagadnieniami związanymi z profilaktyką chorób kręgosłupa. Poznali również odpowiedzi na kilka interesujących pytań m.in. z ilu kości składa się ciało dorosłego człowieka, a z ilu dziecka? Czy żyrafa i mysz mają tyle samo kręgów szyjnych? Czym jest zdjęcie rentgenowskie? Ile waży ludzki szkielet?

W trakcie zajęć uczniowie klas IV-VI posługując się współczesnymi mikroskopami poznali różnorodność kształtów drożdży, wybarwili obecny w nich glikogen i wykonali test żywotności komórek.  W trakcie warsztatu  przeprowadzono niektóre doświadczenia opisujące proces i charakter złożonych procesów, jakie zachodzą w trakcie  fermentacji alkoholowej.

Umiejętności zdobyte przez uczniów naszej gminy:

  • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie doświadczenia wykazującego, że podczas fermentacji drożdże zjadają wybrane cukry i wydzielają dwutlenek węgla; 
  • udoskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowania świeżych preparatów drożdży, wykonywanie barwienia komórek;
  • wykazywanie cech umożliwiających zakwalifikowanie drożdży do grzybów
  • znajomość nazewnictwa szkła laboratoryjnego i używanych przyrządów.  Kolejne wyjazdy na zajęcia pozaszkolne odbędą się w okresie do III do V 2018 r., poszerzone o uczniów uczestniczących w kółkach zainteresowań w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie oraz w klasach VII szkół podstawowych.

Uczniowie klas I-III na zajęciach

Uczniowie klas IV-VI na zajęciach