Spotkanie informacyjne LGD “Vistula – Terra Culmensis”


 

Szanowni potencjalni Wnioskodawcy,

zapraszamy do udziału podmioty zainteresowane aplikowanie o środki na działania infrastrukturalne przyczyniające się do rewitalizacji społeczno – gospodarczej miejscowości wiejskich – w szczególności o dużej koncentracji negatywnych zjawisk społecznych – zmierzające do ożywienia społecznego – gospodarczego danego obszaru i poprawy warunków uczestnictwa osób zamieszkujących obszary problemowe w życiu społecznym i gospodarczym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020 w ramach Osi 7: Ożywienie społeczne i gospodarcze na obszarach objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju, działanie 7.1: Rozwój lokalny kierowany przez społeczność.

Spotkanie informacyjne organizowane jest przez Lokalną Grupę Działania “Vistula – Terra Culmensis”. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www LGD “Vistula – Terra Culmensis”.

http://www.lgdvistula.org/aktualnosci/437-spotkanie2019-informacyjne-dzialania-infrastrukturalne-przyczyniajace-sie-do-rewitalizacji-spoleczno-gospodarczej-miejscowosci-wiejskich