Spotkanie Wójta z mieszkańcami Gminy w sprawie planowanych rządowych inwestycji kolejowych i drogowych na terenie Gminy Rogóźno


27 lutego 2020 r. na zaproszenie Wójta Gminy w Gminnym Ośrodku Kultury w Rogóźnie odbyło się spotkanie z mieszkańcami gminy związane ze stanem spraw dotyczących planowanych
do realizacji rządowych inwestycji kolejowych i drogowych na terenie Gminy Rogóźno:

– Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz z układem kolejowym,

– drogi ekspresowej S5.

Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 17.00. Licznie przybyłym mieszkańcom Gminy Wójt – Krzysztof Polesiak przedstawił w pierwszej kolejności opracowaną na zlecenie rządu koncepcję przestrzenną lokalizacji Centralnego Portu Komunikacyjnego wraz planowanym układem kolejowym, w którym przebieg jednej z tras kolejowych w przedstawionych założeniach będzie lokowany także na terenie Gminy Rogóźno. Wójt zachęcał do zapoznania się z materiałami w tym zakresie znajdującymi się na rządowej stronie internetowej oraz do udziału w ogłoszonych w tym zakresie negocjacjach. Szczegóły w tym zakresie znajdziecie Państwo pod linkiem.

Drugim poruszonym tematem, budzącym od niedawna wiele emocji wśród Mieszkańców Gminy jest planowany przebieg drogi ekspresowej S5. Wójt wskazał, że źródłem wszystkich (8 wariantów) wariantów proponowanych przebiegów jest opracowanie pod nazwą „Studium Sieciowe Układ Dróg Krajowych w Rejonie Grudziądza” zlecone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) w 2010r. Dwa z wariantów przedstawionym w Studium Sieciowym zostały wprowadzone do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno Uchwałą nr XII/62/2015r. z dnia 29.12.2015r. Rady Gminy Rogóźno jednogłośnie (15 głosów za na 15 głosujących radnych). Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego jest dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzeni w danej gminie, zatem ujęcia wariantów przebiegu planowanej trasy S5 było decyzją świadomą organu przedrwiwającego projekt studium oraz organu uchwalającego studium, włączając w to wynikające
z tej decyzji konsekwencje.

Wójt Gminy – Krzysztof Polesiak przedstawił zabranym Mieszkańcom obecny stan spraw w zakresie planowanego przebiegu drogi ekspresowej S5. W końcu sierpnia 2019r. GDDKiA zleciła opracowanie Studium Korytarzowego – nowego dokumentu, który ma określić warianty przebiegu drogi uwzględniając m.in. zmiany w sieci osadniczej, jakie zaszły od 2010 r., czyli daty opracowania Studium Sieciowego. Posługiwanie się obecnie w dyskusjach wariantami przebiegu drogi S5 pochodzącymi ze dokumentu z 2010 r., pozbawione jest większego sensu, gdyż to dopiero nowy dokument, którego opracowanie planowane jest do końca sierpnia 2020 r. wskaże aktualne zapatrywania GDDKiA w tym zakresie.

Wójt Gminy zapowiedział przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej oraz konsultacji
po ukazaniu się nowego dokumentu GDDKiA, ponadto przypomniał, że Rada Gminy na jego wniosek podjęła w 2019 r. uchwałę o przystąpienia do opracowania zmian w Studium uwarunkowań
i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Rogóźno tak aby możliwe było dostosowanie tego strategicznego dokumenty Gminy do zmian w planach rządowych na przebieg drogi S5.

Wójt Gminy Krzysztof Polesiak przedstawił ponadto Mieszkańcom obecnym na spotkaniu informacje dotyczącą zawartego przez gminy powiatu grudziądzkiego i Miasto Grudziądz porozumienia o współpracy, w tym także w zakresie planowanego przebiegu trasy ekspresowej S 5.

Na koniec spotkania Wójt złożył Mieszkańcom przybyłym na spotkanie podziękowania:

Szanowni Mieszkańcy,

 

Dziękuję za Waszą obecność na dzisiejszym spotkaniu poświęconym planowanym inwestycjom w naszej gminie. Wysoka frekwencja świadczy o Waszej trosce i zaangażowaniu w sprawy naszej lokalnej społeczności. Dziękuję za Wasze pytania i głosy w dyskusji. Jestem przekonany, że tego typu spotkania pozwolą umocnić i bardziej zjednoczyć naszą wspólnotę samorządową.

Pozdrawiam serdecznie

Krzysztof Polesiak

W załączeniu przedstawiamy prezentację Wójta Gminy ze spotkania z Mieszkańcami