Uchwalono budżet gminy na 2022 r.


W dniu 28 grudnia 2021 r. odbyła się XXXIII Sesja Rady Gminy Rogóźno, na której uchwalono budżet Gminy Rogóźno na rok 2022 r. Wraz z uchwałą budżetową radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2030. Projekt WPF oraz budżetu gminy zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty.

Inne podjęte uchwały na XXXIII Sesji Rady Gminy dotyczyły m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2022 r.; planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2022 r.; w sprawie utworzenia ośrodków wsparcia pod nazwą Zespół Ośrodków Wsparcia: Dzienny Dom „Senior+” w Rogóźnie, Klub „Senior+” w Jamach i połączenia go z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Rogóźnie czy przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Rogóźno na lata 2022-2030.

Jednocześnie Radni Rady Gminy podjęli uchwały dotyczące likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Rogóźnie oraz wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Rogóźno na okres 20 lat na rzecz NZOZ EUROMEDICA Sp. z o.o.

– Chciałem podziękować wszystkim radnym, którzy zagłosowali za tymi ważnymi uchwałami związanymi z zabezpieczeniem podstawowej opieki zdrowotnej w naszym samorządzie. Myślę, że w ciągu kilku najbliższych kilku miesięcy wszyscy przekonamy się, że ten krok, to był słuszny wybór i słuszna decyzja. Najbardziej zadowoleni z tej decyzji będą nasi mieszkańcy o czym jestem przekonany – Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno.

Wójt Gminy Rogóźno pragnie serdecznie podziękować Radnym Gminy, Skarbnikowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie i zatwierdzenie budżetu na kolejny, trudny rok 2022. Pozwoli to na przystąpienie do działań i realizacji zadań inwestycyjnych wraz z początkiem Nowego Roku.