Laptopy z „Grantów PPGR” przekazane!


W dniach 27 czerwca – 5 lipca 2022 roku Wójt Gminy Krzysztof Polesiak w imieniu Gminy Rogóźno, jako Darczyńcy, przekazał 84 laptopy zakupione w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zakwalifikowały się do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w projektu, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie 2021 roku. Do Gminy Rogóźno wpłynęło w tym okresie ponad 150 wniosków, z czego 84 osoby spełniły wymagane warunki i zostało zakwalifikowane do objęcia wsparciem. Centrum Projektów Polska Cyfrowa, organizator konkursu, przez kilka miesięcy weryfikował wnioski, po czym wniosek Gminy Rogóźno został oceniony pozytywnie. Gmina otrzymała grant w wysokości 210.000 zł na zakup laptopów dla 84 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na zakup i dostawę laptopów do Gminy wyłoniono firmę Towarzystwo Handlowe ALPLAST Sp. z o.o. Sp. K. z Niekanina. W czerwcu sprzęt firmy HP dotarł do urzędu, po czym został sprawdzony w zakresie sprawności fizycznej oraz wymaganego oprogramowania.

Konkurs grantowy pn.: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” jest finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.