Druki do pobrania


Trwa nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

Uwaga rolnicy!!!

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2023 r. trwa nabór wniosków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku.

Odpowiedni wniosek należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie:

 • od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków przysługującego w 2023 r. w ilości 110 l na 1 ha użytków rolnych i 40 l na 1 DJP bydła;
 • od 1 sierpnia 2022 r. do 31 lipca 2023 r. w ramach limitu przysługującego w 2023 r w ilości 4 l na 1 szt. świń oraz 40 l na 1 DJP owiec, kóz i koni.

Stawka zwrotu podatku wynosi:

 • 2 zł [1]/ 1 l zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2023 r. do 31 lipca 2023 r. – do niewykorzystanego limitu z I naboru wniosków na użytki rolne i bydło oraz na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie;
 • 1,20 zł/ 1 l zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. – na utrzymywane świnie, owce, kozy i konie.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do bydła, świń, owieckóz do wniosku dołącza się dokument wydany przez kierownika biura powiatowego ARiMR zawierający informacje za 2022 r. o liczbie świń lub liczbie dużych jednostkach przeliczeniowych (DJP) bydła, owiec i kóz.

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku w odniesieniu do koni do wniosku w 2023 r. dołącza się oświadczenie producenta rolnego o średniej liczbie DJP koni będących w posiadaniu tego producenta w 2022 r. w odniesieniu do siedziby stada tego producenta, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk koni na DJP określone w załączniku do ustawy (patrz poniżej tabela nr 1), pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Pieniądze wypłacane będą w terminie od 2 do 31 października 2023 r. przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

 

Dokumenty do pobrania dla każdego rolnika:

Wniosek o zwrot akcyzy – pobierz

Oświadczenie składane przez rolnika – pobierz

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie – pobierz

Załącznik do wniosku zestawienie faktur – pobierz

Dokumenty do pobrania dla posiadacza świń, owiec, kóz i koni:

Wniosek w odniesieniu do świń, owiec, kóz i koni – pobierz

Dodatkowe oświadczenie dla posiadacza koni:

Oświadczenie dla posiadacza koni – pobierz

 

Tabela nr 1

Współczynniki przeliczeniowe sztuk koni na dużej jednostki przeliczeniowe:

Grupa technologiczna zwierząt gospodarskich Współczynnik przeliczenia sztuk koni na duże jednostki przeliczeniowe
Konie ras dużych
Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat 1,2
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat 1
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,8
Źrebaki powyżej 6.miesiąca do 1 roku 0,5
Źrebięta do 6. miesiąca 0,3
Konie ras małych
Ogiery, klacze i wałachy powyżej 3 lat 0,6
Źrebaki powyżej 2 lat do 3 lat 0,5
Źrebaki powyżej 1 roku do 2 lat 0,35
Źrebaki powyżej 6. miesiąca do 1 roku 0,2
Źrebięta do 6. miesiąca 0,12

 

[1] Dla dużych przedsiębiorstw rolnych stawka zwrotu podatku wynosi 1,46 zł / 1 l oleju napędowego

 


Zawiadomienie o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 1 sierpnia 2021 roku.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Wójt Gminy Rogóźno zawiadamia, że Rada Gminy Rogóźno uchwałą Nr XXIX/186/2021 z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej opłaty, dokonała zmiany stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

Od dnia 1 sierpnia 2021 roku stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

 • 22,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,
 • 21,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli bioodpady są kompostowane w kompostowniku przydomowym (dotyczy właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym – aby skorzystać z niższej stawki opłaty należy złożyć nową deklarację).

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosi 66,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Wysokość opłaty podwyższonej określa wójt w drodze decyzji za miesiąc lub miesiące, w których nie wypełniono obowiązku segregacji.

 

Główne czynniki powodujące wzrost opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi to:

– wzrost cen usług za odbiór odpadów;

– wzrost opłaty środowiskowej;

– wzrost produkcji ilości odpadów przez mieszkańców;

– wzrost cen paliwa;

– wzrost cen energii elektrycznej;

– wzrost płacy minimalnej.

 

 1. Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnym.
 2. Opłata wyliczona jest na podstawie danych wskazanych w dotychczasowej deklaracji i stanowi iloczyn liczby osób podanych w deklaracji oraz   nowej stawki opłaty.
 3. Zmiana wysokości opłaty za odpady nie powoduje konieczności złożenia nowej deklaracji przez właściciela nieruchomości.
 4. Nową deklarację należy złożyć w przypadku kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku i skorzystania z ulgi w opłacie za odpady. Skorzystanie z niższej stawki za odpady oznacza, że bioodpady nie będą odbierane przez firmę wywozową. Wszystkie bioodpady muszą zostać zagospodarowane w przydomowym kompostowniku.
  Nowy wzór deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości – pobierz
 1. Termin i sposób wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie ulegają zmianie. Opłatę należy wpłacać bez wezwania na rachunek Urzędu Gminy Rogóźno nr 67 9500 0008 0000 0097 2000 0790, w terminie do 15-go dnia każdego miesiąca, następującego po miesiącu, za który istniał obowiązek ponoszenia opłaty.
 2. W przypadku wcześniejszego uiszczenia opłaty za miesiąc sierpień i kolejne miesiące, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 1 sierpnia 2021 roku.
 3. Obowiązek zawiadomienia o nowej wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie dotyczy właścicieli nieruchomości wobec których została wydana decyzja określająca wysokość tej opłaty. W tych przypadkach właściciel nieruchomości zobowiązany jest do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 

PRZYPOMINAMY

Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zgłosić każdą zmianę danych mających wpływ na ustalenie opłaty – zmiana liczby osób zamieszkujących nieruchomość, narodziny, zgon, zmiana właściciela, sprzedaż nieruchomości.

 

Szczegółowe informacje uzyskać można w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Rogóźno, pokój nr 2 oraz pod numerem telefonu 56 / 46 870 25.

 

Krzysztof Polesiak
Wójt Gminy Rogóźno