Archiwum roku: R


Informacja o podjętych działaniach w celu wykonana decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ZSPU.440.347.2019.WP.MWY

W dniu 02-12-2020 r. za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP, do Urzędu Gminy Rogóźno wpłynęła Decyzja Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sprawie ZSPU.440.347.2019.WP.MWY z dnia 2 grudnia 2019 roku, dotycząca nakazu usunięcia danych osobowych Skarżącej w zakresie jej imienia i nazwiska z nagrań VI Sesji Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 roku udostępnionej na stronie internetowej pod adresem https://rogozno.tv-polska.eu/film/462265-sesia-vi.

Decyzja do pobrania: Kliknij tutaj

Na podstawie art. 73. ust. 2 ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781) podaję do publicznej wiadomości informację o podjętych działaniach w celu wykonania wyżej wymienionej decyzji jak niżej:

  1. Film został niezwłocznie usunięty z serwisu TV-POLSKA.EU oraz serwisu YouTube;
  2. W dniu 10.12.2020 r. dokonano anonimizacji danych w postaci danych osobowych Skarżącej w zakresie jej imienia i nazwiska z nagrania VI Sesji Rady Gminy Rogóźno z dnia 26 marca 2019 roku zwanego dalej “nagraniem”. Anonimizacja danych polegała na wycięciu fragmentu ścieżki audio z nagrania za pośrednictwem oprogramowania do nieliniowej edycji wideo.
  3. W dniu 11.12.202 r. dokonano ponownej publikacji nagrania w serwisie TV-POLSKA.EU oraz w serwisie YouTube.

 


Ogólnopolski Konkurs Edukacji Ekologicznej dla dzieci – Mistrz Recyklingu i Przyjaciele 2021.

Recykling zaczyna się od selektywnej zbiórki odpadów!

Od 15.01.2021 do 30.03.2021 odbędzie się VII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego pt. „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” dla uczniów szkół podstawowych z klas IV-VII. Nagrodami w konkursie będą tablety do nauki, a także wyjazdy studialne dla dwóch najlepszych ekozespołów.
Uczestnicy zmierzą się z dwoma zadaniami: w pierwszym trzeba wykonać projekt puzzli lub gry planszowej, uczącej jak i dlaczego segregujemy odpady komunalne. W drugim, trzeba zbudować makietę elektrosprzętu z materiałów recyklingowych, pamiętając o tym, żeby nie korzystać ze zdemontowanych urządzeń, ani ich części lecz z papieru, tektury, tworzyw sztucznych itp.. Następnie w makiecie trzeba oznaczyć substancje lub/i materiały, które są groźne dla zdrowia człowieka lub środowiska naturalnego, a także te, które są najbardziej drogocenne.

Dziś bardziej niż kiedykolwiek powinniśmy starać się żyć ekologicznie. Konkurs „Mistrz Recyklingu i Przyjaciele” jest elementem publicznej kampanii edukacji ekologicznej skierowanej do dzieci. Mówienie o ekologii jest ważne, także dlatego, że na naszych oczach dzieje się cyfrowa rewolucja, która zmienia świat. Świat jutra będzie wypełniony siecią urządzeń wyposażonych w mikroprocesory i komunikujących się między sobą. Już dziś jesteśmy otoczeni i zależni od setek przedmiotów, mniej lub bardziej interaktywnych, które integrujemy w naszym codziennym życiu.

Każde z takich urządzeń elektronicznych posiada płytkę drukowaną, a na niej mikroprocesor, tranzystor, kondensator… W procesie produkcji mikroprocesorów używa się m.in. arsenu, antymonu, boru, fosforu, wielu różnych metali. Do produkcji kondensatorów, istotnej części naszych smartfonów, laptopów i tabletów używany jest np. drogocenny tantal. Metale ze zużytych urządzeń można odzyskać, a większość poddać recyklingowi, ale ważne jest to, w jaki sposób się ich pozbywamy: najlepiej oddzielnie, tak aby trafiły właśnie do recyklingu.

Prawie wszystko co kupujemy w sklepach jest opakowane. Każde zużyte opakowanie staje się odpadem. Im więcej kupujemy i konsumujemy, tym więcej wyrzucamy pustych opakowań. Szacuje się, że w naszych śmieciach jest prawie połowa opakowań po różnych produktach, przede wszystkim spożywczych. Wiele surowców z opakowań nadaje się do recyklingu, pod warunkiem, że zostaną odpowiednio posegregowane.
Wszystkie odpady zebrane przez nas selektywnie w domu, trafią do sortowani odpadów i tam będą jeszcze raz segregowane na pięć podstawowych grup surowców: metal, plastik, papier, szkło, odpady organiczne.

W sortowni, dzięki super nowoczesnym robotom, opakowania plastikowe można rozdzielić precyzyjnie: np. na przezroczyste i nieprzejrzyste, ale także wg ich gęstości. Oddzielnie miękkie folie, oddzielnie PET itd… Przezroczysty PET dopiero z sortowni pojedzie do recyklingu. Tam zostanie umyty i pokruszony na płatki, płatki zostaną przerobione na granulki, które umożliwią produkcję przyszłych, nowych butelek plastikowych. Granulki można też stopić i rozciągnąć, aby uzyskać włókna syntetyczne do wypychania pluszaków, kołder, anoraków i do szycia odzieży z polaru.

Konkurs został objęty patronatami honorowymi: Kuratorium Oświaty w Kielcach, Gdańsku, Wrocławiu, Rzeszowie, Gorzowie Wielkopolskim i Łodzi.

Organizatorem konkursu jest organizacja pozarządowa Fundacja Chlorofil, KRS nr 0000393451, adres siedziby: ul. Dywizjonu 303 nr 139/174, 01-470 Warszawa.
Więcej na temat konkursu na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl
Kontakt do koordynatora: tel. 608 633 593, e-mail: chlorofil@chlorofil.com.pl
Konkurs jest bezpłatny.

 


Zaświadczenia do Programu „Czyste Powietrze”.

W związku z programem „Czyste Powietrze” – osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, może złożyć żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa.

Ww. żądanie wydania zaświadczenia składa się w:
Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Rogóźnie,
Rogóźno 91C, 86-318 Rogóźno,
tel. 56 / 46 885 06, e-mail: gops@rogozno.ug.gov.pl

Wniosek – Czyste_Powietrze_druk_o_wydanie_zaswiadczenia

Podstawa prawna:

  1. Art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.);
  2. Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 02.10.2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia (Dz. U. 2020 r. poz. 1713).

 


Zmiana rozkładów jazdy od 1 stycznia 2021 r.

Od 1 stycznia 2021 r. zmienią się rozkłady jazdy linii obsługiwanych przez MZK Sp. z o.o., a wprowadzone zmiany będą polegały na m.in. likwidacji linii komunikacyjnych, które kursowały do gminy Grudziądz i Radzyń Chełmiński, za wyjątkiem kursów do Rogóźna. Z dotychczasowego schematu komunikacyjnego zniknęły linie numer 5, 6, 9, 11, 16, 20, 23 i 25. Jest to spowodowane wypowiedzeniem przez gminę wiejską Grudziądz gminie-miasto Grudziądz porozumienia międzygminnego dotyczącego świadczenia usług publicznego transportu zbiorowego. W dalszym ciągu MZK Sp. z o.o. będzie obsługiwać gminę Rogóźno na kursach linii komunikacyjnej nr 3.

 


Od nowego roku trzeba informować ZUS o zawarciu umowy o dzieło.

Przepisy Tarczy antykryzysowej wprowadziły obowiązek informowania ZUS o umowach o dzieło zawieranych od nowego roku. Taką informację musi przekazać płatnik składek lub osoba fizyczna, która zleciła wykonanie dzieła. Od stycznia ZUS będzie prowadził ewidencję takich umów.

Obowiązek ten nie dotyczy umów o dzieło:

  • zawartych z własnym pracownikiem,
  • wykonywanych na rzecz własnego pracodawcy, ale zawartych z innym podmiotem,
  • zawartych z osobami prowadzącymi działalność gospodarczą na wykonanie przez nie usług, które wchodzą w zakres prowadzonej działalności.

Umowy zawierane od 1 stycznia 2021 r. trzeba wykazywać w nowym formularzu RUD (Zgłoszenie umowy o dzieło). Następnie formularz w ciągu 7 dni od zawarcia umowy o dzieło należy przekazać do ZUS. Można to zrobić elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Dla każdego wykonawcy dzieła trzeba złożyć oddzielny formularz RUD. W jednym formularzu RUD można wykazać maksymalnie 10 umów zawartych z jednym wykonawcą.

 

Wszystkie dotychczasowe informacje dotyczące koronawirusa SARS-Cov-2 oraz wywoływanej przez niego choroby COVID-19 znajdziecie Państwo w zakładce: Koronawirus SARS-Cov-2.