Sprzedaż drewna opałowego


OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZBYCIA DREWNA OPAŁOWEGO
Urząd Gminy Rogóźno zawiadamia, iż zamierza zbyć 65 metrów sześciennych drewna opałowego – dębina z niewielką domieszką lipy i topoli. Drewno jest dobrze wysuszone – było składowane pod dachem nie krócej niż dwa lata.
Warunki wzięcia udziału w postępowaniu:

1. Kupujący może złożyć ofertę kupna minimum 5 metrów sześciennych drewna.

2. W przypadku chęci zakupu większej ilości liczba kupowanego drewna musi stanowić wielokrotność 5 metrów sześciennych. Kupujący może złożyć ofertę na maksymalnie 65 metrów sześciennych.

3. W przypadku złożenia kilku równoważnych ofert Sprzedający może wezwać potencjalnych nabywców do złożenia korekty zaproponowanej ceny. Drewno zostanie sprzedane kupującemu, który poda wyższą cenę.
Kontakt w sprawie postępowania
1. Osoby zainteresowane złożeniem oferty mogą kontaktować się w sprawach formalnych z pracownikiem Urzędu Gminy p. Piotrem Kalickim pod numerem tel. 56 46 88 424.
2. Istnieje możliwość oględzin materiału. W tym celu należy kontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy Rogóźno, p. Marleną Mondzielewską, pod numerem tel. 56 46 87 025.
Składanie ofert
Oferty kupna można składać bezpośrednio lub za pośrednictwem operatora pocztowego w siedzibie Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91b, 86-318 Rogóźno do dnia 27.04.2020 r. do godz. 12.00 na załączonym Formularzu. Decyduje data wpływu do Urzędu.
Istnieje także możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej. Czytelny skan oferty można przesyłać w ww. terminie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres pzp@rogozno.ug.gov.pl
Minimalna cena za jaką Gmina Rogóźno zamierza sprzedać 1 metr sześcienny drewna wynosi 160,00 zł brutto (w tym VAT 23%).

SPRZEDAŻ_Jamy_drewno