Archiwum dnia: 8 grudnia 2021


Ważny komunikat dotyczący Grantów PPGR!

Szanowni Państwo

 

Informujemy, że do Urzędu Gminy Rogóźno wpłynęły oświadczenia dotyczących zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektu “Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”. W związku ze zmianą wytycznych w zakresie programu i trwającą weryfikacją wniosku złożonego przez Gminę Rogóźno przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, uprzejmie informujemy wszystkich mieszkańców (rodziców/opiekunów prawnych uczniów ubiegających się o komputery oraz osoby pełnoletnie, które złożyły oświadczenia we własnym imieniu) o konieczności dokonania niezbędnych uzupełnień, złożonych przez Państwa oświadczeń.

Wszystkie złożone oświadczenia, wymagają uzupełnienia o następujące dokumenty, poświadczające:

1) stopień pokrewieństwa w linii prostej dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (weryfikacja poprzez: odpisy aktów stanu cywilnego np.: odpisy aktów urodzenia, odpisy aktów zgonu etc.) – przekazywane do wglądu upoważnionemu pracownikowi;

2) fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (weryfikacja poprzez np.: zaświadczenie o zatrudnieniu w PPGR, świadectwo pracy z PPGR, legitymacje służbowe, odcinki list płac/wynagrodzeń byłych pracowników w PPGR, wszelkie dyplomy, dokumenty pochodzące z ZUS/KRUS dot. świadczeń emerytalnych lub rentownych byłych pracowników PPGR, lub z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa KOWR i inne);

3) zaświadczenia ze szkoły, w której dziecko pobiera nauki, iż dziecko nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych, lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy. W przypadku uczniów klasy I szkoły średniej należy również dostarczyć zaświadczenie ze szkoły podstawowej, do której dziecko uczęszczało w ubiegłym roku szkolnym;

4) uaktualnionej zgody na przetwarzanie danych osobowych;

5) oświadczenia dotyczącego prawidłowości przedstawionych danych.

Ww. dokumenty są niezbędne, aby uznać zasadność wsparcia dla uczniów (czyli przekazanie im. komputerów, pozyskanych przez Gminę Rogóźno w konkursie „Granty PPGR – wsparcie rodzin popegeerowskich w rozwoju dla uczniów” i stanowią warunek konieczny w ramach procedury uzupełniającej wniosek Gminy Rogóźno do instytucji weryfikującej jaką jest Centrum Projektów Polska Cyfrowa.

Uzupełnienia ww. dokumentacji wraz z pismem przewodnim (w którym wymienione zostaną wszystkie przedkładane załączniki tj.: odpisy aktów i dokumenty poświadczające fakt zatrudnienia w PPGR) należy składać w wersji papierowej do Urzędu Gminy Rogóźno, Rogóźno 91B, 86-318 Rogóźno w nieprzekraczalnym terminie do 14 grudnia 2021 roku do godz. 16.45.

UWAGA!!! Niedostarczenie w/w dokumentów, będzie skutkowało odrzuceniem wniosku o udzielenie wsparcie dla ucznia.

W razie pytań osobą do kontaktu jest Marzenna Kotlewska  tel. 56 46 884 69.

Dokumenty do pobrania:

Oświadczenie PPGR

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych PPGR

Klauzula RODO