PROGRAM GRANTY PPGR – ZMIANA REGULAMINU KONKURSU.


W związku ze zmianami w Regulaminie konkursu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że organizator konkursu dokonał obniżenia ceny jednostkowej na wnioskowany sprzęt. Zgodnie z § 4 pkt. 3 regulaminu „Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 2 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 000 PLN za zakup tabletu.”

W ramach realizacji zadania grantowego zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w liczbie: 84 laptopy, w cenie 2500 PLN.

Wartość przyznanego grantu wynosi 210.000,00 PLN, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.