Archiwum dnia: 17 marca 2022


PROGRAM GRANTY PPGR – ZMIANA REGULAMINU KONKURSU.

W związku ze zmianami w Regulaminie konkursu grantowego Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” informujemy, że organizator konkursu dokonał obniżenia ceny jednostkowej na wnioskowany sprzęt. Zgodnie z § 4 pkt. 3 regulaminu „Dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone jako iloczyn ilości dzieci z rodzin po PPGR i maksymalnej stawki za jednostkę komputera określoną w dokumentacji konkursowej, tj. 2 500 PLN za jednostkę stacjonarną lub laptopa oraz 1 000 PLN za zakup tabletu.”

W ramach realizacji zadania grantowego zakupiony zostanie sprzęt komputerowy w liczbie: 84 laptopy, w cenie 2500 PLN.

Wartość przyznanego grantu wynosi 210.000,00 PLN, a jego źródłem jest Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020.

 


Ważne zmiany dotyczące umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy

Od 24 lutego 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, które przewidują możliwość zawierania umowy o pomocy przy zbiorach z pomocnikami rolnika będącymi obywatelami Ukrainy na wydłużony niż dotychczas okres tj. na okres ich legalnego pobytu na terytorium Polski.

Możliwość taka przysługuje jedynie obywatelom Ukrainy, którzy:

  • wjechali legalnie bezpośrednio z Ukrainy na terytorium Polski od 24 lutego 2022 r. do dnia określonego w rozporządzeniu (które zostanie wydane w przyszłości) w związku z działaniami wojennymi i
  • deklarują chęć pozostania na terytorium Polski.

Pobyt tych osób na terytorium Polski uznaje się za legalny w okresie 18 miesięcy licząc od dnia 24 lutego 2022 r.

Należy pamiętać, że wyjazd obywatela Ukrainy z terytorium Polski na okres powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia do skorzystania z wydłużonego czasu wykonywania umowy o pomocy przy zbiorach.

W stosunku do umów o pomocy przy zbiorach zawieranych z obywatelami Ukrainy, którzy nie spełniają powyższych warunków, a także z obywatelami innych państw, nadal obowiązuje limit czasu trwania tych umów tj. 180 dni w danym roku kalendarzowym.

Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy