Środowisko


Przebudowa i modernizacja systemu centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej na osiedlu Jamy – zakończona.

Informujemy, że nasz samorząd zakończył inwestycję pn.: „Przebudowa i modernizacja systemu centralnego ogrzewania i systemu dostarczania ciepłej wody użytkowej w budynkach komunalnych w miejscowości Jamy w formule zaprojektuj i wybuduj”. W ramach zadania Wykonawca na rzecz naszego samorządu dostarczył i zainstalował 2 kotłownie w zabudowie kontenerowej oraz wykonał nowe węzły cieplne do 5 budynków wielolokalowych. Inwestycja zastąpi wysłużoną kilkudziesięcioletnią sieć i kotłownie na osiedlu Jamy. Wykonawcą tego zadania o wartości ponad 2,0 mln zł jest firma PHU Płomex-Pol Michał Jakubowski.

 


Podpisanie umowy na budowę instalacji fotowoltaicznych z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego odbyło się uroczyste wręczenie umów dla 17 beneficjentów na łączną kwotę 5,92 mln zł w ramach tegorocznego konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego (EFRR) Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki dofinansowaniu w wysokości ponad 0,7 mln zł, które wynosi 100% dofinansowania projektu, powstaną instalacje fotowoltaiczne na wszystkich szkołach podstawowych w naszym samorządzie oraz budynku, w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna, Gminny Ośrodek Kultury, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Dzienny Dom Senior+.

 


22 września 2023 r. – jedź za darmo komunikacją publiczną w ramach Europejskiego Dnia bez Samochodu.

Już w piątek 22 września 2023 roku, przez cały dzień korzystanie z Komunikacji Miejskiej na terenie Grudziądza oraz Rogóźna będzie DARMOWE. Tego dnia będzie obchodzony#EuropejskiDzieńbezSamochodu , obchodzony w ramach #europejskiegotygodniamobilności , to okazja, aby zostawić samochód na parkingu lub w garażu i skorzystać z komunikacji miejskiej.
W tym roku, ponownie DARMOWE PRZEJAZDY obejmują WSZYSTKICH, bez względu na to czy są właścicielami samochodów czy nie.
Wsiądź i jedź!
W tym dniu, od północy zablokowana zostanie możliwość zakupy biletów w:
aplikacjach dedykowanych – zablokowana możliwość zakupu biletów jednorazowych i czasowych.
kasowniki w autobusach będą zablokowane.

Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!

Komunikat Międzywojewódzkiego Cechu Kominiarzy do właścicieli, zarządców i użytkowników budynków w związku z kampanią społeczną

„Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! “

Kampania społeczna “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” organizowana przez Międzywojewódzki Cech Kominiarzy pod Honorowym Patronatem Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Związku Rzemiosła Polskiego jest kontynuacją poprzednich kampanii społecznych  „Czyszczone kominy to mniejszy smog” oraz “Zaproś kominiarza”.

Podsumowanie poprzedniej edycji Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbyło się w kwietniu 2023 r. w Ryglicach podczas II Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Ryglice to zagłębie producentów wyrobów z drewna, gdzie pozostałości po produkcji są wykorzystywane jako biomasa – odnawialne źródło energii.

Tegoroczna edycja organizowana jest we współpracy z innymi organizacjami kominiarskimi : Krajową Izbą Kominiarzy, Korporacją Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego, Kominiarską Fundacją Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska, Cechem Kominiarzy Dolnośląskiej Izby Rzemieślniczej.

Celem kampanii społecznej   “Sadza płonie. Czad zabija. Żyj! ” jest eliminacja niebezpieczeństw związanych ze smogiem, zaczadzeniami i pożarami, których główną przyczyną są źle eksploatowane lub zaniedbane przewody kominowe i urządzenia grzewcze.

Jednocześnie naszym celem jest służyć użytkownikom przewodów kominowych, aby użytkowane przez nich mieszkania/lokale i domy posiadały czyste i w pełni sprawne technicznie przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne).

Ważnym elementem jest prowadzenie edukacji społecznej:

  • jak prawidłowo organizować proces spalania w domowych urządzeniach grzewczych, aby uniknąć kopcenia z kominów,
  • jak poprawnie eksploatować systemy kominowe i wentylacyjne zgodnie z zasadami ich funkcjonowania, aby uniknąć złej wentylacji oraz zaczadzenia.

Edukacja społeczna będzie prowadzona za pośrednictwem mediów, podczas spotkań z mieszkańcami organizowanych przez gminy oraz podczas lekcji zawodoznawczych w których będą brali udział Mistrzowie Kominiarscy zrzeszeni w naszym Cechu i organizacjach kominiarskich będących współorganizatorami tej edycji Kampanii.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów nakazuje:

34. 1. W obiektach lub ich częściach, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych w okresach ich użytkowania:

1) od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych ‒ co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;

2) od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 3 miesiące;

3) od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1 ‒ co najmniej raz na 6 miesięcy.

2. W obiektach lub ich częściach, o których mowa w ust. 1, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

3. Czynności, o których mowa w ust. 1 i 2, wykonują osoby posiadające kwalifikacje kominiarskie.

Ustawa Prawo budowlane określa, że właściciel / zarządca budynku jest zobowiązany co najmniej 1 raz w roku zlecić przeprowadzenie kontroli okresowej kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia – Mistrza Kominiarskiego, a w przypadku stwierdzenia uszkodzeń lub braków właściciel, zarządca lub użytkownik budynku są obowiązani w czasie lub bezpośrednio po przeprowadzonej kontroli, usunąć stwierdzone uszkodzenia oraz uzupełnić braki, które mogłyby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia bądź środowiska,

Kolejnym istotnym elementem jest uświadomienie społeczeństwa, że:

  • prawidłowo wykonany komin z certyfikowanych materiałów, regularnie kontrolowany i konserwowany, będzie bezpiecznie służyć przez dziesięciolecia,
  • potrzebę budowy kominów awaryjnych, które umożliwią podłączenie urządzeń grzewczych w okresie braku prądu lub gazu, które zdarzają się w związku z gwałtownymi zjawiskami pogodowymi,
  • brak systematycznego oczyszczania i kontroli stanu technicznego przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) to główna podstawa do niewypłacenia odszkodowania z tytułu powstałej szkody.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy nadzoruje i rekomenduje kominiarzy, będących jej członkami, a w przypadku wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości co do osoby oferującej usługi kominiarskie służymy pomocą w sprawdzeniu wiarygodności czy osoba oferująca usługi kominiarskie posiada dyplom potwierdzający kwalifikacje kominiarskie, czeladnicze lub mistrzowskie.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy wspiera również działania innych stowarzyszeń dotyczące budowy komina awaryjnego (komina bezpieczeństwa).

W realizacji naszej kampanii społecznej współpracujemy z wszystkimi organizacjami kominiarskimi i równocześnie wspieramy i propagujemy kampanię przez nie organizowane

  • “Zaproś Kominiarza” organizowaną przez Krajową Izbę Kominiarzy
  • “Inwentaryzacja źródeł ciepła” organizowaną przez Korporację Mistrzów Kominiarskich Województwa Śląskiego
  • “Ochrona środowiska wybór naszych czasów” organizowaną przez Kominiarską Fundację Ochrony Przeciwpożarowej i Ochrony Środowiska
  • “Tradycja dla rzemiosła. Nowoczesność dla bezpieczeństwa” organizowaną przez Cech Kominiarzy Dolnośląską Izbę Rzemieślniczą.
  • “Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa” organizowaną przez Państwową Straż Pożarną.

Międzywojewódzki Cech Kominiarzy ,  jeżeli zajdzie taka potrzeba służy pomocą w nawiązaniu współpracy z wiarygodnymi firmami kominiarskimi,  które zapewnią profesjonalną współpracę z właścicielami budynków.

Podsumowanie Kampanii Społecznej „Sadza płonie. Czad zabija. Żyj!” odbędzie się w maju 2024 r. w Ryglicach podczas III Ogólnopolskiego Kongresu Kominiarzy.

Z poważaniem

Prezes Zarządu Głównego
Wiesław Zabawa

Komunikat_Prezesa_Krajowej_Izby_Kominiarzy_2023 – kliknij i pobierz

 

 


Środki z RPO WK-P na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznych dla Gminy Rogóźno!!!

Miło nam poinformować, że nasz samorząd pozyskał kolejne środki zewnętrzne, tym razem w ramach Działania 13.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym, Schemat: Mikroinstalacje – budynki użyteczności publicznej, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Dzięki kwocie ponad 700.000 zł na m.in.: szkołach podstawowych w Białochowie, Szembruczku i Rogóźnie zostaną zamontowane instalacje fotowoltaiczne. Będą to kolejne, po Urzędzie Gminy, budynki naszego samorządu na których powstaną odnawialne źródła energii. Radość z tych środków jeszcze większa, gdyż stanowi 100% dofinansowania do tego zadania inwestycyjnego.

 


Uroczyste wręczenie promes z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W miniony poniedziałek w Wyższym Seminarium Duchownym we Włocławku odbyło się wręczenie promes w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. Promesy na blisko 1,0 mln zł z rąk Minister Anny Gembickiej, Posłów na Sejm: Joanny Borowiak i Jana Krzysztofa Ardanowskiego, Senatora Józefa Łyczaka i Wicewojewody Kujawsko-Pomorskiego Józefa Ramlau odebrali w imieniu naszego samorządu Krzysztof Polesiak Wójt Gminy i Marzena Halik Skarbnik. Dzięki pozyskanym środkom nasz samorząd zrewitalizuje park dworski w Szembruczku, aleję kasztanową w Białochowie, szpaler dębowy w Rogóźnie-Zamku oraz kapliczkę w miejscowości Zarośle. Cieszymy się, że kolejne środku przyczynią się do upiększenia krajobrazu naszej gminy.

 


Fotorelacja z realizacji gminnych inwestycji.

Przedstawiamy Państwu krótką fotorelacje z realizacji gminnych inwestycji.

1. Trwają prace związane z modernizacją systemu c.o. i c.w.u. na osiedlu Jamy. Wykonawca rozpoczął roboty ziemne i przygotował fundamenty na których zostaną zamontowane kotłownie, które zastąpią kilkudziesięcioletnie instalacje c.o. i c.w.u. w budynkach komunalnych. Wartość inwestycji ponad 2,2 mln zł.

2. W minioną środę został przekazany formie Taczyński Sp. z o.o. plac budowy na OSP Szembruczek, gdzie w ramach środków pozyskanych z RPIS Polski Ład zostanie zmodernizowany m.in. dach obiektu, zamontowana pompa ciepła i instalacja PV. Wartość tego zadania to blisko 0,5 mln zł.

3. Wykonawca zadania pn.”Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Szembruku” wykonał odwiert nowego ujęcia wody. Wartość zadania 5,50 mln zł, dofinansowanie Polski Ład 2,85 mln zł.


Gmina Rogóźno pozyskała 950.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów!!!

Miło nam poinformować, że Gmina Rogóźno pozyskała 950.000 zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytów. Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wspiera samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem. Dzięki pozyskanym środkom nasz samorząd zrealizuje poniższe projekty:
☑️Rewitalizacja parku dworskiego w Szembruczku – dofinansowanie 500.000,00 zł;
☑️Rewitalizacja alei kasztanowej w Białochowie – dofinansowanie 150.000,00 zł;
☑️Rewitalizacja szpaleru dębowego w miejscowości Rogóźno Zamek – dofinansowanie 150.000,00 zł;
☑️Rewitalizacja kapliczki w miejscowości Zarośle – dofinansowanie 150.000,00 zł.

 


Uwaga, odbędzie się inwentaryzacja budynków zawierających azbest.

Informujemy, że w najbliższych tygodniach prowadzone będą na terenie naszej Gminy prace inwentaryzacyjne. Zadanie zrealizują pracownicy firmy wyłonionej do wykonania tego zadania AnECO Adam Nowicki. W razie potrzeby prosimy o kontakt z przedstawicielem firmy pod nr tel. 733 636 414.

Gmina Rogóźno mając na uwadze konieczność stałego polepszania warunków życia mieszkańców, przystąpiła do wykonania zadania pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotyczącą osób fizycznych i prawnych”.

W ramach prac związanych z realizacją projektu pn.: “Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Rogóźno, dotycząca osób fizycznych i prawnych”, wykonane zostaną:
• pełna inwentaryzacja z natury wyrobów zawierających azbest, która umożliwi określenie łącznej ilości występujących na terenie Gminy wyrobów zawierających azbest podanej w Mg, z uwzględnieniem stopnia pilności
• warstwa obrysów obiektów z przypisanymi do obiektu atrybutami: numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego
• mieszkańcy Gminy Rogóźno poinformowani zostaną o przeprowadzeniu inwentaryzacji wyrobów azbestowych m.in. poprzez:
– informację na stronie internetowej urzędu,
– informację przekazaną na spotkaniach z mieszkańcami.

Aby projekt spełniał oczekiwania, zrealizowany musi być na podstawie szczegółowej inwentaryzacji z natury wszystkich miejsc, w których na terenie Gminy występuje azbest.

Prosimy mieszkańców o udostępnienie informacji na temat wyrobów zawierających azbest, zdemontowanych i zgromadzonych na posesjach, osobom wykonującym inwentaryzację z natury.

W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z pracownikami Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy pod numerem 56 / 46 884 94.

Za pomoc i zrozumienie dziękujemy.

 


Ważny komunikat w sprawie ewidencji zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Szanowni Mieszkańcy,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami właściciele nieruchomości, których budynki mieszkalne nie są podłączone do kanalizacji sanitarnej, mają obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych w szczelnych zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. W myśl art. 6 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r., poz. 2519 tj.) każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek podpisać umowę z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transport nieczystości ciekłych z terenu Gminy Rogóźno. Informujemy również, że zgodnie przepisami tejże ustawy, samorząd jest zobligowany do przeprowadzania kontroli posiadanych umów i dowodów uiszczania opłat za usługi, o których mowa wyżej. Za brak posiadania umowy i/lub brak potwierdzeń wywozu nieczystości ciekłych właścicielowi grozi kara grzywny.

Mając na uwadze ustawowy obowiązek w najbliższym czasie rozpocznie się wśród mieszkańców naszej gminy weryfikacja posiadania podpisanych umów na wywóz nieczystości ciekłych wraz z dowodami opłat za wykonaną usługę. Właściciel nieruchomości zobligowany jest do przedłożenia w Urzędzie Gminy zawartej umowy z przedsiębiorcą oraz okazaniu dowodów potwierdzających uiszczanie opłat za tę usługę (rachunki, faktury vat). Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu szamba.

Jednocześnie prosimy o zapoznanie się z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku (https://www.prawomiejscowe.pl/UrzadGminyRogozno/document/928905/Uchwala-XLIV_281_2023) oraz przedstawiamy w załączeniu wykaz udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Rogóźno.

Prosimy również Państwa o wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy w Rogóźnie Zgłoszenia do ewidencji zbiorników bezodpływowych w terminie do 31 maja 2023 r. Pozyskane informacje posłużą do wypełniania przez Gminę obowiązku sprawozdawczego.

 

 

 

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Zgłoszenie do ewidencji zbiorników bezodpływowych – kliknij i pobierz

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno – uchwała Rady Gminy 28 lutego 2023 r. – kliknij i pobierz

Ewidencja udzielonych zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników na terenie Gminy Rogóźno – kliknij i pobierz