Archiwum roku: R


Uchwalono budżet gminy na 2023 r.

W dniu 28 grudnia 2022 r. odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Rogóźno, na której uchwalono budżet Gminy Rogóźno na rok 2023 r. Wraz z uchwałą budżetową radni uchwalili Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2030. Projekt WPF oraz budżetu gminy zostały przedłożone Regionalnej Izbie Obrachunkowej, która pozytywnie zaopiniowała dokumenty.

Inne podjęte uchwały na XLIII Sesji Rady Gminy dotyczyły m.in. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 r.; planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2023 r. czy utworzenia ośrodka wsparcia Klub „Senior+” w Szembruku.

– Dziękuję radnym za przyjęcie budżetu na kolejny rok. To zobowiązanie dla mnie i dla całego mojego zespołu – podkreślił Krzysztof Polesiak Wójt Gminy Rogóźno. – Pomimo trudnego roku, projekt budżetu zabezpiecza właściwe funkcjonowanie wszystkich obszarów działalności naszego samorządu, a także środki na szereg kluczowych gminnych inwestycji, m.in. przebudowy stacji uzdatniania wody w Szembruku, przebudowy dróg gminnych w każdym sołectwie gminy, a także modernizacji wszystkich budynków Ochotniczych Straży Pożarnych.

Wójt Gminy Rogóźno pragnie serdecznie podziękować Radnym Gminy, Skarbnikowi oraz wszystkim pracownikom Urzędu Gminy za przygotowanie i zatwierdzenie budżetu na kolejny, trudny rok 2023. Pozwoli to na przystąpienie do działań i realizacji zadań inwestycyjnych wraz z początkiem Nowego Roku.

 


Spotkanie informacyjne firmy GAZ-SYSTEM S.A. w sprawie budowy gazociągu.

Informujemy, że w dniu 12 stycznia 2023 r.g. 14.00 w sali narad Urzędu Gminy Gruta, Gruta 244, 86-330 Gruta odbędzie się spotkanie informacyjne w sprawie budowy gazociągu Gustorzyn-Gardeja.
Spotkanie dedykowane jest mieszkańcom z gmin: Gruta, Grudziądz i Rogóźno. Wezmą w nim udział przedstawiciele Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego i poświęcone będzie głównie tematyce odszkodowawczej oraz zostanie omówiony status prac.
Serdecznie zapraszamy do udziału wszystkich naszych mieszkańców zainteresowanych tą inwestycją.

Nabór wniosków na projekty dla OSP!!!

Uwaga druhny i druhowie,

Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników (FSUSR) prowadzi do 31 grudnia 2022 r. nabór wniosków do projektów do kwoty 20.000 zł.

Pozyskane środki mają poprawić standardy funkcjonalno-użytkowe i techniczne dla strażnic OSP, usprawnić działania ratownicze oraz poprawić bezpieczeństwo jej członków biorących udział w działaniach ratowniczych prowadzonych na rzecz rolników i członków ich rodzin.

Szczegóły można znaleźć pod poniższym linkiem:

https://www.fsusr.gov.pl/bip/programy-spoleczne/artykul/nazwa/otwarty-konkurs-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-ratownictwa-i-ochrony-ludnosci-pn-wyp.html

 


Kiedy warto złożyć wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną?

Od 16 grudnia osoby, które mają przyznaną rentę uczniowską, mogą złożyć wniosek o jej zamianę na rentę socjalną. Jest to korzystne dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej, która kwotowo nie przekracza 200% najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Po zamianie mogą mieć prawo do obydwu świadczeń.

Wniosek o zamianę renty uczniowskiej na socjalną można złożyć niezależnie od tego, czy jest to świadczenie przyznane na stałe, czy okresowe. Zamiana przysługuje od miesiąca wpływu wniosku do ZUS, co oznacza, że jeśli ktoś złoży wniosek w grudniu br.,  otrzyma rentę socjalną od 16 grudnia- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Co ważne, jeśli osoba pobierająca aktualnie rentę z tytułu niezdolności do pracy dla uczniów i studentów  zdecyduje się zamienić to świadczenie, to musi wiedzieć, że wraz z ustaniem renty uczniowskiej, ZUS przestanie wypłacać dodatek pielęgnacyjny, jeśli przysługiwał do tego świadczenia. W takiej sytuacji należy wystąpić o przyznanie zasiłku pielęgnacyjnego do urzędu gminy lub miasta według swojego miejsca zamieszkania – dodaje rzeczniczka.

Zamiana renty uczniowskiej na socjalną jest korzystna dla osób uprawnionych jednocześnie do renty rodzinnej. Zakład Ubezpieczeń Społecznych z urzędu rozpatrzy prawo do renty socjalnej w zbiegu z rentą rodzinną, w kwocie nieprzekraczającej 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Gdy łączna wysokość tych świadczeń przekroczy 200% najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy, obniżona zostanie renta socjalna, jednak jej wysokość  nie może być niższa niż 10% najniższej  renty z tytułu niezdolności do pracy. A gdy taka osoba posiadająca prawo do renty rodzinnej ma ustaloną całkowitą niezdolność do pracy i  niezdolność do samodzielnej egzystencji, ZUS wypłaci jej również dodatek pielęgnacyjny.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Uwaga silny mróz!!!

Zjawisko: silny mróz

Stopień zagrożenia: 1

Obszar:  dotyczy powiatów: Grudziądz, grudziądzki.

Czas obowiązywania: od godz. 12:53 dnia 16.12.2022 do godz. 09:00 dnia 17.12.2022 r.

Przebieg: Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 15 km/h.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 85 %

Uwagi: Zmiana dotyczy skrócenia terminu ważności ostrzeżenia.

Źródło informacji:  Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 177.


Płatnik z ratami też ma prawo do zasiłku

16 grudnia br. weszły w życie przepisy rozszerzające krąg osób uprawnionych do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego. Teraz prowadzący działalność gospodarczą z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłków, o ile spełnią  określone warunki.

Do tej pory przedsiębiorca, który miał zadłużenie z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne na kwotę przekraczającą 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę, nie miał prawa do zasiłków, nawet jeśli spłacał dług w ratach czy miał odroczony termin płatności składek. Od 16 grudnia br. to się zmieniło.

Płatnicy z odroczonym terminem płatności składek lub ratami mają prawo do zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego i świadczenia rehabilitacyjnego, o ile należności objęte umową z ZUS, spłacają zgodnie z harmonogramem i nie mają innych zaległości z tytułu składek, nieobjętych umową. Muszą być również zgłoszeni do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Ta sama zasada dotyczy także zasiłku chorobowego dla przedsiębiorcy, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową oraz wypłacanego po tym zasiłku świadczenia rehabilitacyjnego.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – artystyczne, rękodzielnicze – florystyczne 3

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – artystyczne, rękodzielnicze – florystyczne 3” w ramach projektu grantowego „Razem łatwiej 2” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.

 


Wydarzenie otwarte z udziałem społeczności lokalnej- spotkanie Wigilijne

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie zakończył realizację zadania pn. “Wydarzenie otwarte z udziałem społeczności lokalnej- spotkanie Wigilijne” w ramach projektu grantowego „Razem Łatwiej 1” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego. Wsparcie udzielono za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Vistula-Terra Culmensis – Rozwój przez Tradycję”.