Archiwum dnia: 15 marca 2022


NUMER PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY НОМЕР PESEL ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ.

Zgodnie z przepisami prawa od 16 marca br. w gminach na terenie Polski rozpoczęła się rejestracja uchodźców z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL oraz podjąć pracę i pozostać w Polsce. Posiadanie numeru PESEL umożliwi np. skorzystanie z opieki zdrowotnej, pomocy społecznej czy założenie firmy w Polsce. Jednocześnie uzyskać profil zaufany, który umożliwia załatwianie wielu spraw urzędowych przez Internet.

 

Numer PESEL mogą uzyskać osoby, które:

– są obywatelem/obywatelką Ukrainy lub

– są obywatelem/obywatelką Ukrainy i mają Kartę Polaka lub

– są członkiem najbliższej rodziny obywatela/obywatelki Ukrainy, który/która ma Kartę Polaka, lub

– są małżonkiem/małżonką obywatela/obywatelki Ukrainy, ale nie mają obywatelstwa ukraińskiego

oraz przybyli w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terenu Ukrainy w związku z prowadzonymi tam działaniami wojennymi.

 

Wniosek o nadanie numeru PESEL można złożyć w dowolnym organie gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wniosek należy złożyć osobiście. Dziecko do 12. roku życia nie musi być obecne przy składaniu wniosku – z wyjątkiem sytuacji, w której jego tożsamość będzie ustalana w oparciu o oświadczenie.

Wniosek w imieniu dziecka składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Od dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia, nie pobiera się odcisków palców.

 

Co należy przygotować?

– Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie – UKR PESEL

– zdjęcie na papierze fotograficznym o wymiarach 35x45mm (szerokość x wysokość). Jeśli osoba na zdjęciu jest w ciemnych okularach lub w nakryciu głowy – należy przedstawić odpowiednie zaświadczenie. Dowiedz się jak powinno wyglądać zdjęcie.

– Usługa jest bezpłatna. Wnioskodawca otrzyma wydruk potwierdzający nadanie numeru PESEL.

 

Więcej informacji w językach ukraińskim i polskim znajduje się na stronach:

 


Trzynasta emerytura „na rękę” wyniesie 1217,98 zł

W kwietniu ruszą wypłaty tzw. trzynastek, czyli dodatkowych rocznych świadczeń pieniężnych dla emerytów i rencistów. W tym roku trzynastka nie będzie opodatkowana. Będzie z niej potrącana tylko składka zdrowotna. Zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł.

Nie trzeba składać żadnych wniosków o przyznanie trzynastki. Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Trzynastka przysługuje wszystkim, którzy mają na dzień 31 marca przyznane prawo do wypłaty emerytury lub renty, albo innego długoterminowego świadczenia wypłacanego przez ZUS – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego

Trzynasta emerytura wynosi tyle co minimalna emerytura, czyli 1338,44 zł brutto. Ministerstwo Finansów w tym roku zaniechało poboru podatku od trzynastej emerytury. Ze świadczenia zostanie pobrana jedynie składka zdrowotna w wysokości 120,46 zł, a zatem trzynastka netto wyniesie 1217,98 zł. Zaniechanie jest jednorazowe oraz ostateczne, to znaczy podatek nie zostanie zapłacony ani teraz, ani w rozliczeniu rocznym. Zaniechanie nie dotyczy trzynastek należnych za poprzednie lata.

Trzynastka także dla Ukraińców

Prawo do trzynastki mają nie tylko polscy seniorzy, ale także obywatele Ukrainy, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę. Nie ma znaczenia, czy osobie zainteresowanej przysługuje emerytura lub renta:

  • w wysokości niezależnej (pełnej), tj. z tytułu wyłącznie polskich okresów ubezpieczenia, czy też
  • w wysokości proporcjonalnej , tj. w stosunku proporcjonalnym między polskim okresem ubezpieczenia a sumą polskich i zagranicznych okresów ubezpieczenia przebytych w państwach członkowskich UE/EFTA albo państwach, z którymi Polskę łączy dwustronna umowa
    o zabezpieczeniu społecznym.

Jeżeli świadczeniobiorca wskaże centrum życiowe na Ukrainie, to z trzynastki nie będzie również potrącana składka zdrowotna. Trzynastka wyniesie wówczas 1338,44 zł netto.

Z uwagi na trwającą wojnę na Ukrainie, część osób, którym ZUS wypłaca polską emeryturę lub rentę na ukraińskie rachunki bankowe, może nie być w stanie pobierać tych świadczeń. Jeśli taka osoba znajdzie się na terytorium Polski,  może założyć rachunek bankowy w Polsce i zwrócić się o pomoc do najbliższej placówki ZUS.  Wówczas emerytura lub renta wraz z trzynastą emeryturą będzie wypłacana na nowy wskazany rachunek bankowy w Polsce. Jeśli natomiast dana osoba znajdzie się na terytorium innego państwa, np. Rumunii, Mołdawii, Słowacji, Czech, czy Niemiec, może zgłosić się do odpowiedniej lokalnej instytucji lub kasy ubezpieczeń społecznych i przekazać informację o swoim problemie. Ważne, by wskazać, że otrzymywało się emeryturę lub rentę z polskiego ZUS i z powodu wojny nie można jej dalej pobierać. Lokalna instytucja przekaże sprawę do polskiego ZUS, w celu udzielenia pomocy. Można od razu wskazać też nowy numer rachunku bankowego dla ZUS do otrzymywania świadczeń np. w Rumunii lub Mołdawii, Czechach, Słowacji. ZUS skontaktuje się z daną osobą i ustali dalszą wypłatę polskiej emerytury lub renty.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Rehabilitacja lecznicza z ZUS

Klienci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych chętnie korzystają z rehabilitacji leczniczej w ramach prewencji rentowej ZUS tym bardziej że ośrodki rehabilitacyjne, do których wysyła ZUS, są zlokalizowane na terenie całej Polski, w tym w wielu miejscowościach uzdrowiskowych. Trzeba jednak pamiętać, że o skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS.

Rehabilitacja lecznicza, na którą kieruje ZUS, może odbywać się w systemie ambulatoryjnym, czyli 24 dni zabiegowe bez noclegu w ośrodku w miejscu zamieszkania. Może być też przeprowadzona stacjonarnie. W przypadku tej drugiej kuracjusz może spędzić ponad trzy tygodnie w sanatorium.
A koszty pobytu, leczenia, a nawet dojazdu do sanatorium pokrywa ZUS. ZUS nie posiada własnych ośrodków rehabilitacyjnych. Zawiera umowy z ośrodkami, które muszą spełnić określone wymagania prawne, kadrowe, lokalowe i medyczne. Ośrodki zlokalizowane są na terenie całej Polski, w tym w miejscowościach uzdrowiskowych. Co ważne warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji leczniczej w systemie stacjonarnym jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2. Dlatego przed wyjazdem do ośrodka rehabilitacyjnego konieczne jest wykonanie testu, który jest bezpłatny- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Z rehabilitacji leczniczej mogą skorzystać osoby ubezpieczone w ZUS, które np. przebywają na zwolnieniu lekarskim (mają  uprawnienia  do zasiłku chorobowego), świadczeniu rehabilitacyjnym i są zagrożone długotrwałą niezdolnością do pracy, a jednocześnie rokują na odzyskanie tej zdolności poprzez rehabilitację. O rehabilitację leczniczą z ZUS może ubiegać się także emeryt, ale tylko wtedy gdy jest jeszcze aktywny zawodowo i podlega z tego tytułu ubezpieczeniom społecznym. Z rehabilitacji może również skorzystać osoba na rencie socjalnej przyznanej na czas określony, o ile jest zatrudniona jako pracownik, a także osoba, która pobiera rentę okresową
z powodu niezdolności do pracy.

O skierowaniu na rehabilitację leczniczą i jej formie decyduje lekarz orzecznik ZUS. W trakcie badania i na podstawie dokumentacji medycznej lekarz orzecznik ocenia czy po rehabilitacji w ośrodku jest  szansa na odzyskanie zdolności do pracy. Jeśli dokumentacja medyczna będzie wystarczająca do wydania orzeczenia o potrzebie rehabilitacji, ZUS może skierować do ośrodka rehabilitacyjnego w tzw. trybie zaocznym. Wówczas badanie lekarza orzecznika nie będzie już potrzebne.

Lekarz orzecznik ZUS może skierować nas na rehabilitację leczniczą na wniosek lekarza, u którego się  leczymy lub podczas kontroli zwolnienia lekarskiego, na którym aktualnie przebywamy albo podczas badania gdy staramy się o świadczenie rehabilitacyjne czy rentę z tytułu niezdolności do pracy. W razie odmowy skierowania na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS na wniosek lekarza leczącego  możemy wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej Zakładu w ciągu 14 dni od otrzymania orzeczenia.

Jakie schorzenia można leczyć w sanatorium

Wyjazd do sanatorium z ZUS pozwala poprawić stan zdrowia chorych na schorzenia, które są najczęstszą przyczyną niezdolności do pracy. Chodzi o schorzenia narządu ruchu, układu krążenia, układu oddechowego, narządu głosu, a także schorzenia psychosomatyczne, np. zaburzenia nerwicowe. Z sanatorium mogą skorzystać także osoby po leczeniu nowotworu piersi. Rehabilitacja w sanatorium ZUS trwa zazwyczaj 24 dni, lecz ordynator ośrodka rehabilitacyjnego może ją skrócić lub wydłużyć w zależności od przebiegu rehabilitacji leczniczej.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r.

Kasa informuje, że Uchwałą Nr 1 Rady Ubezpieczenia Społecznego Rolników z dnia 25 lutego 2022 r. została ogłoszona wysokość miesięcznej składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie w II kwartale 2022 r. (M.P. z 2022 r., poz. 289).

W związku z tym, wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie za podlegającego przez cały miesiąc rolnika, małżonka, domownika i pomocnika rolnika w II kwartale 2022 r. wynosi 60,00 zł miesięcznie.

Jeżeli rolnik, małżonek lub domownik objęty jest tym ubezpieczeniem na wniosek wyłącznie w zakresie ograniczonym, należna składka stanowi 1/3 pełnej składki, tj. 20,00 zł miesięcznie.

Jednocześnie Kasa informuje, że w marcu br. wysokość emerytury podstawowej wynosi 1084,58 zł, w związku z tym podstawowa miesięczna składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za rolników, małżonków i domowników w II kwartale 2022 r. wynosi 108,00 zł.

Dodatkowa miesięczna składka na to ubezpieczenie za rolników prowadzących gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 50 ha przeliczeniowych użytków rolnych stanowić będzie:

  • 12% emerytury podstawowej tj. 130,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych do 100 ha przeliczeniowych,
  • 24% emerytury podstawowej tj. 260,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących obszar użytków rolnych powyżej 100 ha przeliczeniowych do 150 ha przeliczeniowych,
  • 36% emerytury podstawowej tj. 390,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 150 ha przeliczeniowych do 300 ha przeliczeniowych,
  • 48% emerytury podstawowej tj. 521,00 zł dla gospodarstw rolnych obejmujących użytki rolne powyżej 300 ha przeliczeniowych.

Kasa Przypomina, że z uwagi na fakt, że ostatni dzień ustawowego terminu uregulowania należnych składek za II kwartał 2022, tj.30 kwietnia 2022 r., przypada w sobotę, to zgodnie z postanowieniami art. 12 § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, mającymi zastosowanie do składek w związku z art. 52 ust. 1 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, za ostatni dzień terminu ich opłacania należy przyjąć następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy – tj. dzień 2 maja 2022 r.

Ustawowy termin uregulowania należnych składek za pomocników rolnika za dany miesiąc upływa z 15 dniem następnego miesiąca.

 Informacja przekazana za pośrednictwem OR KRUS w Bydgoszczy