Archiwum roku: R


Dofinansowanie na utylizację azbestu

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że istnieje możliwość uzyskania przez gminę dotacji na utylizację azbestu w 2018 roku. Dotacja udzielana jest w ramach programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Dofinansowanie obejmuje: demontaż, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest. Program przewiduje dofinansowanie kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 800 zł do 1 tony unieszkodliwionych odpadów. Dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z zakupem i wykonaniem nowego pokrycia dachowego.

Wniosek do WFOŚiGW składa samorząd. W związku z powyższym informujemy, że rozpoczynamy nabór wniosków od właścicieli nieruchomości zainteresowanych skorzystaniem z dofinansowania na demontaż i odbiór wyrobów zawierających azbest lub na sam odbiorów w/w wyrobów. Po zebraniu wniosków gmina opracowuje wniosek zbiorowy do Funduszu o dzielenie dotacji oraz wyłania firmę demontującą i utylizującą odpady. Realizacja zadania przewidywana jest w miesiącach czerwiec – październik 2018 roku.

Kompletne wnioski można składać w Urzędzie Gminy Rogóźno pokój nr 16 w terminie do 28 lutego 2018 roku.

Informujemy, że w przypadku nie otrzymania dofinansowania z WFOŚiGW w Toruniu wnioski nie będą realizowane.

Szczegółowych informacji można uzyskać pod nr telefonu 56 4687025 oraz na stronie internetowej Funduszu www.wfosigw.torun.pl


Nowe harmonogramy wywozu odpadów komunalnych na 2018 roku

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 1 stycznia 2018 roku usługę odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Rogóźno będzie świadczyć Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław, Wielki Komórsk, ul. Warlubska 17.

Jednocześnie informuję, że zmieniają się zasady segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rogóźno od 1 stycznia 2018 roku odpady należy segregować na następujące frakcje:

 • papier i tektura – pojemnik w kolorze niebieskim;

 • tworzywa sztuczne i metale – pojemnik w kolorze żółtym;

 • szkło – pojemnik w kolorze zielonym;

 • odpady ulegające biodegradacji – pojemnik w kolorze brązowym;

 • pozostałe odpady komunalne

 


Wniosek przyjęty do realizacji

Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno” złożony przez naszą gminę w odpowiedzi na konkurs nr RPKP.10.02.02-IZ.00-04-026/16 w Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 został oceniony pozytywnie i przyjęty do realizacji.

Celem projektu jest kształtowanie i rozwój kompetencji uczniów 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych a także wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 2 szkół Gminy Rogóźno w ramach zajęć logopedycznych i korygujących wady postawy. W programie zostanie objętych 256 uczniów z 4 szkół Gminy Rogóźno w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języków obcych, dzięki czemu w rezultacie wskazana grupa uczniów nabędzie duży poziom wiedzy w zakresie w/w nauk. Wsparciem zostanie objętych również 19 uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z 2 szkół Gminy Rogóźno – 5 uczniów w ramach zajęć logopedycznych i 14 uczniów w ramach zajęć korygujących wady postawy, dzięki czemu zmniejszą się ich trudności w spełnieniu wymagań edukacyjnych. Grupę docelową projektu stanowi:
98 uczniów Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, 52 uczniów Szkoły Podstawowej w Szembruczku, 50 uczniów Szkoły Podstawowej w Białochowie oraz 56 uczniów Publicznego Gimnazjum w Rogóźnie. W ramach projektu zostaną zorganizowane zajęcia dydaktycznowyrównawcze z nauk matematyczno-przyrodniczych i języka angielskiego, które swym zasięgiem obejmą uczniów najsłabszych, kółka zainteresowań również z nauk matematyczno-przyrodniczych oraz języka angielskiego skierowane w pierwszej kolejności do uczniów zdolnych i średniozaawansowanych, oraz zajęcia pozaszkolne z nauk przyrodniczych, które wskażą nieznane (nieszablonowe) do tej pory metody zdobywania wiedzy. Zorganizowane zostaną też zajęcia logopedyczne i korygujące wady postawy w Szkole Podstawowej w Rogóźnie i Szkole Podstawowej w Szembruczku. W celu przeprowadzenia zajęć w każdej ze szkół w ramach projektu zostanie uzupełniona baza dydaktyczna. Okres realizacji projektu: 01.06.17 r. – 30.09.18 r. Łączna wartość projektu wyniesie 380.086,13 zł z czego w 2017 r. wydatkowanych zostanie 199.942,43 zł a w 2018 r. 180.143,70 zł.

Ustalona w wyniku negocjacji kwota dofinansowania na realizację projektu wynosi 361.081,82 zł z czego 323.073,21 zł z Unii Europejskiej.

Przyznanie dofinansowania uwarunkowane było koniecznością spełnienia wszystkich kryteriów dostępu projektów w ramach ogłoszonego konkursu. Niektóre z nich, spełnione przez nasz projekt to: zgodność ze strategią rozwoju Obszaru Strategicznej Interwencji, wsparciem mogą zostać objęte wyłącznie szkoły, które w 2015 r. osiągnęły wyniki edukacyjne niższe od średnich dla województwa w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych lub języków obcych, zgodność realizacji projektu z diagnozą potrzeby realizacji wsparcia, projekt zakłada otwarty dostęp do materiałów edukacyjnych wytworzonych w projekcie. Należało również spełnić następujące kryteria horyzontalne: zgodność z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn oraz zgodność z zasadą równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Oceniano również potencjał kadrowo-merytoryczny oraz techniczny naszej gminy.

W miesiącu IX br. rozpoczęły się dodatkowe zajęcia dla uczniów w ramach projektu pt. „Wiedza kluczem do przyszłości – kształcimy uczniów szkół Gminy Rogóźno”, które potrwają do VI/2018 r. W m-cu październiku odbyły się wyjazdy uczestników projektu ze Szkoły Podstawowej w Rogóźnie, Szkoły Podstawowej w Szembruczku oraz Szkoły Podstawowej w Białochowie do Centrum Nowoczesności Młyna Wiedzy w Toruniu na przyrodnicze zajęcia pozaszkolne połączone ze zwiedzaniem wystaw. Tematyka zajęć była następująca:

 • uczniowie klas I-III – warsztaty – „Jak pracują nasze kości”,

 • uczniowie klas IV-VI – pracownia biologiczna – „Sztuka fermentacji”.

W trakcie zajęć uczniowie klas I-III przyglądali się budowie poszczególnych elementów ludzkiego szkieletu oraz ich funkcjom. Następnie wspólnie wykonali prosty model układu kostnego. Dodatkowo zaznajomili się z zagadnieniami związanymi z profilaktyką chorób kręgosłupa. Poznali również odpowiedzi na kilka interesujących pytań m.in. z ilu kości składa się ciało dorosłego człowieka, a z ilu dziecka? Czy żyrafa i mysz mają tyle samo kręgów szyjnych? Czym jest zdjęcie rentgenowskie? Ile waży ludzki szkielet?

W trakcie zajęć uczniowie klas IV-VI posługując się współczesnymi mikroskopami poznali różnorodność kształtów drożdży, wybarwili obecny w nich glikogen i wykonali test żywotności komórek.  W trakcie warsztatu  przeprowadzono niektóre doświadczenia opisujące proces i charakter złożonych procesów, jakie zachodzą w trakcie  fermentacji alkoholowej.

Umiejętności zdobyte przez uczniów naszej gminy:

 • planowanie, przeprowadzanie i dokumentowanie doświadczenia wykazującego, że podczas fermentacji drożdże zjadają wybrane cukry i wydzielają dwutlenek węgla; 
 • udoskonalenie umiejętności mikroskopowania, przygotowania świeżych preparatów drożdży, wykonywanie barwienia komórek;
 • wykazywanie cech umożliwiających zakwalifikowanie drożdży do grzybów
 • znajomość nazewnictwa szkła laboratoryjnego i używanych przyrządów.  Kolejne wyjazdy na zajęcia pozaszkolne odbędą się w okresie do III do V 2018 r., poszerzone o uczniów uczestniczących w kółkach zainteresowań w Publicznym Gimnazjum w Rogóźnie oraz w klasach VII szkół podstawowych.

Uczniowie klas I-III na zajęciach

Uczniowie klas IV-VI na zajęciach


BIZNESWOMAN TO TY!

Jeśli chcesz zdobyć środki finansowe na otwarcie własnej działalności gospodarczej, to właśnie nadarza się ku temu okazja. Możesz otrzymać bezzwrotną dotację (ok. 22600 zł.), pomostowe wsparcie finansowe (ok. 1300 zł co miesiąc przez 6 lub nawet 12 miesięcy) oraz wsparcie szkoleniowo doradcze.

Firma Kompass Consulting realizuje na terenie województwa kujawsko-pomorskiego dwa projekty adresowane do osób powyżej 29 r.ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych. Realizowane są one w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.3 Wsparcie przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie

Pierwszy z nich adresowany zarówno do mężczyzn, jak i kobiet to projekt PRZEDSIĘBIORCY NA START! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia osób powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia. Drugi z nich adresowany jest wyłącznie do kobiet, pn. BIZNESWOMAN TO TY! Program wspierania przedsiębiorczości i samozatrudnienia kobiet powyżej 29 r.ż., bez zatrudnienia w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności w powiatach o najwyższej stopie bezrobocia.

W projekcie „PRZEDSIĘBIORCY NA START!” osoby zainteresowane muszą ponadto należeć przynajmniej do jednej z poniższych kategorii:

 • osoby powyżej 50 roku życia,

 • kobiety,

 • osoby z niepełnosprawnościami

 • osoby długotrwale bezrobotne (pozostające bez pracy ponad 12 m-cy)

 • osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie maksymalnie średnie)

W każdym z projektów 80% miejsc zostało zarezerwowanych dla osób z powiatów o najwyższej stopie bezrobocia tj. m.in.: włocławski, lipnowski, radziejowski, sępoleński, aleksandrowski, chełmiński, inowrocławski, wąbrzeski, nakielski, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, żniński, tucholski, m. Włocławek, mogileński, rypiński, toruński, m. Grudziądz.

Wszystkie informacje o udziale:

Marek Kujawa – kierownik projektów, tel: 516 445036

Katarzyna Gawrońska, specjalistka ds. obsługi projektów, mail: k.gawronska@kompass-consulting.pl

mail: bizneswomantoty-k-p@kompass-consulting.pl ; przedsiębiorcynastart-k-p@kompass-consulting.pl

WWW: www.bizneswoman.kompass-consulting.pl ; www.przedsiebiorcy.kompass-consulting.pl

 

 

Informacja o projekcie_Businesswoman To Ty  i Przedsiębiorcy na start


Czyste Powietrze

Wydział Polityki Społecznej przekazuje w załączeniu materiały przesłane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, związane z Programem “Czyste Powietrze”, mającym na celu poprawę jakości powietrza w Polsce.

Planowane działania będą miały wpływ na sposób zabezpieczania przez obywateli szeroko rozumianych potrzeb energetycznych. Wskazanym jest wobec tego podjęcie działań informacyjnych skierowanych w szczególności do osób “najsłabszych”, w celu ułatwienia im dostosowania się do zachodzących zmian. Osobami wymagającymi szczególnej uwagi są świadczeniobiorcy pomocy społecznej, w związku z czym celowym jest włączenie od 2018 roku pracowników socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w ramach pracy socjalnej (wśród świadczeniobiorców pomocy społecznej) w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu, możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych, środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków mieszkaniowych.

W celu ułatwienia realizacji działań informacyjnych przez pracowników socjalnych Ministerstwo przesłało do wykorzystania materiały przygotowane w ww. tematyce przez Ministerstwo Energii, Urząd Regulacji Energetyki, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Ministerstwo Środowiska (materiały w załączeniu).

Istotną pomocą dla pracowników socjalnych będzie również wiedza pozyskana na organizowanych z inicjatywy Ministerstwa Środowiska przez NFOŚiGW, WFOŚiGW wspólnie z Urzędami Wojewódzkimi, bezpłatnych szkoleniach, realizowanych od listopada 2017 r. do końca 2018 r.

Ministerstwo planuje również uruchomić na swojej stronie internetowej zakładkę z linkami do pobrania odpowiednich materiałów, publikacji i ulotek.

Program Czyste powietrze


Informacja dotycząca przerw w dostawie energii elektrycznej

Niniejszym informuje się, że firma ENERGA – OPERATOR SA przekazała informację dotyczącą przerw w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zasilanych z następujących stacji transformatorowych:

20.12.2017 r. w godz. 7:30–9:30 Jamy 1,2, Skurgwy 1,2,4, Białochowo 10EW

21.12.2017 r. w godz. 16:00-17:30 Jamy 1,2, Skurgwy 1,2,4, Białochowo 10 EW 

ENERGA przeprasza za uciążliwości związane z wyłączeniami prądu.


Informacja dotycząca wywozu odpadów komunalnych w 2018 roku

Wójt Gminy Rogóźno informuje, że od 1 stycznia 2018 roku odpady komunalne od mieszkańców Gminy Rogóźno będzie odbierał Zakład Wielobranżowy „WIĄZAR” Menard Wiesław z Wielkiego Komórska.

Od 1 stycznia 2018 zmieniają się także zasady segregacji odpadów. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa papier i tektura muszą być zbierane do osobnych pojemników. Będą to pojemniki koloru niebieskiego.

W związku z powyższym informuję, że w ciągu najbliższych dni na Państwa posesjach pojawią się pracownicy Zakładu WIĄZAR, którzy dostarczą Państwu pojemniki na odpady. Proszę, aby do końca 2017 roku nie zapełniać tych pojemników, gdyż do końca roku odbiorem odpadów zajmuje się dotychczasowa firma czyli PUM Sp. z o.o. z Grudziądza.

Wraz z pojemnikami zostaną Państwu dostarczone harmonogramy wywozu odpadów na 2018 rok. Jeżeli do końca 2017 roku ktoś z Państwa nie otrzyma pojemników lub harmonogramu proszę ten fakt zgłosić do urzędu pokój nr 16 tel. 56 4687025.


Nasza choinka bożonarodzeniowa

Dzisiaj w dniu Świętego Mikołaja w radosnej atmosferze dzieci z Przedszkola w Rogóźnie stroiły choinkę w Urzędzie Gminy. Dzieci ustroiły choinkę własnoręcznie przygotowanymi pięknymi ozdobami i bombkami. To już trzeci rok jak dzieci stroją naszą choinkę. Po ustrojeniu choinki dzieci spotkały się z Panem Wójtem w jego gabinecie . Wszystkie dzieci były grzeczne i zostały obdarowane przez Pana Wójta słodyczami i mikołajkami, które przyniósł do Urzędu św. Mikołaj.

Każdy mógł poczuć magię zbliżających się świąt.