Archiwum dnia: 22 lutego 2022


Razem Łatwiej – zapytanie ofertowe

Gmina Rogóźno – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rogóźnie w związku z realizacją projektu pn. „Razem Łatwiej”, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza do składania ofert na realizację działań przewidzianych w projekcie.

 

Do pobrania:

1. Fizjoterapeuta

2. Kosmetyczka

3. Psycholog

4. Spotkanie z dietetykiem

5. Warsztaty florystyczne

6. Warsztaty komputerowe

7. Warsztaty kulinarne


Dorabiałeś do emerytury lub renty? Rozlicz się z ZUS

Wcześniejsi emeryci i renciści, którzy dodatkowo pracowali  w 2021 roku, muszą pamiętać by do  końca lutego poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o dodatkowych przychodach. Chodzi między innymi o ubiegłoroczne wynagrodzenia z umowy o pracę, umowy-zlecenia czy też przychody z prowadzenia działalności gospodarczej albo z tytułu bycia członkiem rady nadzorczej.

Renciści i emeryci, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna), a osiągnęli w zeszłym roku dodatkowy przychód, są zobowiązani do końca lutego poinformować ZUS o uzyskanych kwotach wynagrodzeń. Rozliczenie z dodatkowego przychodu dotyczy także wcześniejszych emerytów i rencistów, którzy w ubiegłym roku pracowali za granicą – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Informacja o przychodach potrzebna jest do rozliczenia wypłacanego świadczenia. Rozliczenie jest konieczne, ponieważ wcześniejszych emerytów i rencistów obowiązują limity w dorabianiu do świadczeń. Przychody rozlicza się na podstawie zaświadczenia z zakładu pracy emeryta lub rencisty.  Świadczenie może zostać rozliczone rocznie lub miesięcznie. Aby umożliwić rozliczenie świadczenia w najkorzystniejszy sposób, warto przedłożyć zaświadczenie o kwocie zarobków osiągniętych w poszczególnych miesiącach. Zaś osoby, które prowadzą własną działalność gospodarczą, piszą oświadczenie samodzielnie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne – wyjaśnia rzeczniczka.

Kto nie musi rozliczać przychodu

Co do zasady emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny wynoszący 60 lat – kobiety, 65 lat – mężczyźni mogą dorabiać bez ograniczeń i nie muszą informować ZUS-u o zarobkach. Jeśli jednak osiągnęli ten wiek w trakcie 2021 roku, to muszą rozliczyć się w ZUS z zarobków uzyskanych w miesiącach przed ukończeniem wieku emerytalnego.

Limity w dorabianiu nie dotyczą także osób pobierających rentę rodzinną,  która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. Wysokością przychodów nie muszą przejmować się także osoby, które otrzymują emeryturę częściową, rentę inwalidy wojennego, inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową lub rentę rodzinną po takim inwalidzie. Informacji o zarobkach nie muszą także składać uczniowie szkół ponadpodstawowych i studenci, którzy nie ukończyli 26 lat, a są zatrudnieni na umowie zlecenia lub agencyjnej (za wyjątkiem uczniów pobierających renty socjalne).

Kiedy ZUS zmniejszy lub zawiesi świadczenie

Pracujących rencistów i niektórych emerytów obowiązują limity jakie mogą dorobić do swoich świadczeń. Jeśli dodatkowe zarobki nie przekroczą 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, to emerytura lub renta będzie wypłacana w pełnej wysokości. Jeśli natomiast przekroczą ten limit, świadczenie jest zmniejszane. Natomiast po przekroczeniu drugiego progu- 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia wypłata świadczenia za dany miesiąc zostaje zawieszona.

Ile mogliśmy zarobić w ubiegłym roku

Okres Kwoty równe 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia Kwoty równe 130 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia
1-2/2021 3 618,30 zł 6 719,70 zł
3-5/2021 3 820,60 zł 7 095,40 zł
6-8/2021 3 977,10 zł 7 386,10 zł
9-11/2021 3 853,20 zł 7 155,90 zł
12/2021 3 960,20 zł 7 354,50 zł
Graniczne kwoty przychodu dla 2021 46 149,50 zł 85 706,10 zł

 

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Dodatki do emerytur i rent po waloryzacji

Od 1 marca obowiązywać będą nowe wysokości dodatków i świadczeń wypłacanych wraz z emeryturą lub rentą albo niezależnie od nich. Kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych waloryzowane są wskaźnikiem waloryzacji 107 proc. Najpopularniejszy z nich dodatek pielęgnacyjny będzie wynosił 256,44 zł  brutto.

Od 1 marca 2022 r. kwoty dodatków i świadczeń wynoszą:

  • dodatek pielęgnacyjny i dodatek za tajne nauczanie – 256,44 zł
  • dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i do samodzielnej egzystencji – 384,66
  • dodatek dla sieroty zupełnej – 481,97
  • dodatek kombatancki – 256,44 zł,
  • dodatek kompensacyjny – 38,47 zł
  • dodatek do renty inwalidy wojennego– 981,81 zł
  • Świadczenie pieniężne dla byłych żołnierzy górników oraz świadczenie przysługujące osobom deportowanym ustalone w maksymalnej wysokości wynosi – 256,44 zł,
  • Świadczenie pieniężne przysługujące osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSRR – w zależności od liczby pełnych miesięcy trwania pracy od 12,86 zł do 243,65 zł

Ryczałt energetyczny – 192,58 zł

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Od 1 marca wyższe progi przychodów dla pracujących emerytów i rencistów

1 marca zmieniają się graniczne kwoty przychodu dla pracujących rencistów i emerytów, którzy nie ukończyli powszechnego wieku emerytalnego (60 lat kobieta/65 lat mężczyzna). Będą wyższe, dzięki czemu seniorzy będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń.

Nowe graniczne kwoty przychodu zmieniają się co trzy miesiące, a ich wysokość zależy od przeciętnego wynagrodzenia za pracę. Nowe limity będę obowiązywać od 1 marca do końca maja 2022 r.  i w zależności od tego, czy nie przekroczyliśmy pierwszego, czy też drugiego progu limitu możemy zarobić więcej o ok. 236 zł lub 439 zł – informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Pierwszy próg przychodu wynosi 70% przeciętnego wynagrodzenia. Od marca to 4196,60 zł brutto.  Zarobki do tej kwoty nie spowodują zmniejszenia świadczenia. Jeśli przychód będzie wyższy niż 130% przeciętnego wynagrodzenia, od marca to 7793,70 zł brutto, to ZUS może zawiesić wypłacaną emeryturę lub rentę. Co ważne od tego roku takie same zasady obowiązują osoby pobierające renty socjalne. Świadczenia te nie są już zawieszone po przekroczeniu pierwszego progu limitu, czyli 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia – wyjaśnia rzeczniczka.

Natomiast jeśli przychód przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy aniżeli 130 proc. tego wynagrodzenia, to świadczenie zostanie zmniejszone o kwotę przekroczenia.
W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

    691,94 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

    518,99 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

    588,19 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Wysokością przychodów nie muszą przejmować się emeryci, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli od marca tego roku do 1338,44 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą również dorabiać niektórzy renciści. Chodzi o osoby, które pobierają renty inwalidów wojennych, inwalidów wojskowych, których niezdolność do pracy związana jest ze służbą wojskową. Ten przywilej dotyczy również rent rodzinnych przysługujących po uprawnionych do tych świadczeń. Zarobkować bez ograniczeń mogą także osoby pobierające rentę rodzinną, która kwotowo jest korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego.

Krystyna Michałek

regionalny rzecznik prasowy ZUS

w województwie kujawsko-pomorskim


Przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Gminy Rogóźno.

Operator energetyczny Energa zaplanował przerwy w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców, których sieć energetyczna podłączona jest do stacji transformatorowych:

02.03.2022 w godz. 900-1330 Stacje: Białochowo 1, 5, 7, 8, 9; Mokre 11;

04.03.2022 w godz. 900-1200 Stacja Rogóźno 10, obwód 300;

Za uciążliwości związane z wyłączeniem prądu przepraszamy.

Szczegółowe informacje na stronie www.energa-operator.pl w zakładce „Awarie i Wyłączenia”.


Wprowadzenie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP)

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenie wprowadzające trzeci stopień alarmowy CRP (CHARLIE–CRP) na terytorium całego kraju. Stopień alarmowy obowiązuje od 21 lutego 2022r. od godz. 21:00 do 4 marca 2022r. do godz. 23:59.

Ostrzeżenie zostało wprowadzone w celu przeciwdziałania zagrożeniom w cyberprzestrzeni.

Dotychczas obowiązywał pierwszy stopień alarmowy CRP (ALFA–CRP).

Stopień wprowadził Prezes Rady Ministrów na podstawie przepisów ustawy o działaniach antyterrorystycznych. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni. Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Zadania organów państwa związane z wprowadzeniem stopni alarmowych CRP zostały określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 25 lipca 2016 r. w sprawie zakresu przedsięwzięć wykonywanych w poszczególnych stopniach alarmowych i stopniach alarmowych CRP. Do zadań tych należą m.in.:

-całodobowe dyżury administratorów systemów kluczowych dla funkcjonowania organizacji oraz personelu uprawnionego do podejmowania decyzji w sprawach bezpieczeństwa tych systemów,

-przegląd zasobów pod względem możliwości ich wykorzystania w przypadku zaistnienia ataku,

-przygotowanie się do uruchomienia planów umożliwiających zachowanie ciągłości działania po wystąpieniu potencjalnego ataku, w tym szybkiego i bezawaryjnego zamknięcia serwerów.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.